„ W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO), niniejszym informujemy, że przedsiębiorstwo prowadzone pod firmą El-Logic Grzegorz Kulawik, adres: ul. Bylicy II, 32-300 Olkusz, NIP: 5732570768, REGON: 120741485, w pełni dostosowało prowadzoną działalność gospodarczą do zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami wyznaczonymi przez przepisy RODO.

W nawiązaniu do powyższego, stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, niniejszym wskazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych:

Grzegorz Kulawik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EL Logic Grzegorz Kulawik, adres: ul. Bylicy II, 32-300 Olkusz, NIP: 5732570768, REGON: 120741485, dane kontaktowe:

 1. nr tel: 695 799 514,
 2. adres e-mail: el-logic@el-logic.pl;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe
  w celach:
 4. wykonywania zawartej umowy;
 5. marketingu bezpośredniego;
 6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:
 7. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
 8. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu niezbędnym do realizacji celów, wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego, jak również w celu zawarcia umowy;
 9. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów w celu dokonywania rozliczeń w związku
  z działalnością prowadzoną przez administratora danych osobowych, jak również podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service;
 10. W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO;
 11. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych:
 12. w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 2 lit. a – do czasu wygaśnięcia zawartej z administratorem danych osobowych umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub obroną przez roszczeniami związanymi z ww. umową – do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń;
 13. w odniesieniu do celu wskazanego w pkt. 2 lit. b – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wskazanego w pkt. 7;
 14. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania
  od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych osobowych, a w przypadkach wskazanych w art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 16. Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do wykonywania zawartej umowy z administratorem danych osobowych; niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy
  zawartej z administratorem danych osobowych.