Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

EL-LOGIC Grzegorz Kulawik zaprasza pracowników Firmy do udziału w projekcie EL-LOGIC Grzegorz Kulawik – program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawcy realizowanego w ramach działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia mającego na celu odciążenie zdrowia poprzez poprawę warunków pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników EL-LOGIC Grzegorz Kulawik, którzy spełniają przynajmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

  • Pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w regulaminie konkursu, przez okres co najmniej 6 m-cy przed datą udzielenia wsparcia w projekcie
  • Pracownicy 50+
  • Pracownicy, którzy nie znajdują się w żadnej z powyższych kategorii, ale doświadczają obciążeń zdrowotnych na stanowisku pracy

Wstępnym kryterium kwalifikacji udziału w projekcie będzie przynależność do jednej z ww. grup docelowych. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób spełniających jedno kryterium dopuszcza się wprowadzenie preferencji dla osób spełniających 2 lub 3 kryteria jednocześnie. W takim przypadku lista rankingowa będzie rozpoczynała się od osób spełniających 3 kryteria, a kończyła się na osobach spełniających jedno kryterium.

Dla osób jednakowo spełniających ww. kryteria, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń określona przez datę podpisania ankiety kwalifikacyjnej.

W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy dostarczyć podpisane dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.el-logic.pl)

Zgłoszenia można składać (osobiście, listem poleconym, kurierem) od dnia 01.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. w Biurze projektu w siedzibie EL-LOGIC Grzegorz Kulawik w Olkuszu przy ul. Bylicy 2

Dla zgłoszeń składanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do Biura projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Do pobrania:

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ELECTRIC GLOBAL Sp. z o.o. zaprasza pracowników Firmy do udziału w projekcie Realizacja programu przekwalifikowania pracowników Electric Global Sp. z o.o.
realizowanego w ramach działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie
dla pracodawców.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia mającego na celu odciążenie zdrowia poprzez poprawę warunków pracy.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracowników ELECTRIC GLOBAL Sp. z o.o., którzy spełniają przynajmniej jedno z wymienionych poniżej kryteriów:

  • Pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w regulaminie konkursu, przez okres co najmniej 6 m-cy przed datą udzielenia wsparcia w projekcie
  • Pracownicy 50+
  • Pracownicy, którzy nie znajdują się w żadnej z powyższych kategorii, ale doświadczają obciążeń zdrowotnych na stanowisku pracy

Wstępnym kryterium kwalifikacji udziału w projekcie będzie przynależność do jednej z ww. grup docelowych. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób spełniających jedno kryterium dopuszcza się wprowadzenie preferencji dla osób spełniających 2 lub 3 kryteria jednocześnie. W takim przypadku lista rankingowa będzie rozpoczynała się od osób spełniających 3 kryteria
a kończyła się na osobach spełniających jedno kryterium.

Dla osób jednakowo spełniających ww. kryteria, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie kolejność zgłoszeń określona przez datę podpisania ankiety kwalifikacyjnej.

W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy dostarczyć podpisane dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w biurze projektu)

Zgłoszenia można składać (osobiście, listem poleconym, kurierem) od dnia 01.06.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. w Biurze projektu w siedzibie ELECTRIC GLOBAL Sp. z o.o. w Olkuszu przy ul. Bylicy 2

Dla zgłoszeń składanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do Biura projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Do pobrania: