OGÓLNE WARUNKI UMÓW
EL-LOGIC Grzegorz Kulawik

1. Postanowienia wstępne.
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów EL–LOGIC Grzegorz Kulawik regulują umowy, których stroną jest Grzegorz Kulawik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą EL–LOGIC Grzegorz Kulawik dotyczące:
(a) nabywania Towarów,
(b) nabywania Towarów wraz z Usługą,
(c) nabywania Usług.
1.2. Niniejsze Warunki wraz z Zamówieniem i jego załącznikami stanowią Umowę wiążącą Strony.
1.3. Jeżeli w niniejsze Warunkach nie określono inaczej, postanowienia dotyczące Usług stosuje się także do Towarów, natomiast postanowienia dotyczące Towarów stosuje się także do Usług.

2. Definicje.
Użyte w Warunkach lub Zamówieniu pojęcia oznaczają:
 Dalszy podwykonawca – podmiot, który zawarł umowę z Podwykonawcą dotyczącą wykonania części lub całości zobowiązań stanowiących przedmiot Umowy;
 Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja projektowa i techniczna konieczna do realizacji Przedmiotu Umowy;
 Główny Wykonawca – Grzegorz Kulawik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EL-LOGIC Grzegorz Kulawik, z siedzibą w Bydlinie, ul. Grabowa 10, 32-310, poczta Klucze, posiadający NIP: 5732570768
 Generalny Wykonawca – podmiot, który zawarł umowę z Inwestorem, o wykonanie lub/i zorganizowanie robót budowlanych, usług lub nabycia Towarów w ramach prowadzonej działalności, który powierza do wykonania całość lub część organizowanych robót budowlanych, usług lub nabycia Towarów Głównemu Wykonawcy.
 Etap – zakres czynności objętych Umową, który powinien zostać zakończony w terminie wynikającym z Umowy;
 Informacje Poufne – informacje, o których mowa w pkt. 16 Warunków;
 Inwestor – podmiot, który zleca prowadzenie procesu budowlanego, usług lub nabycie Towarów Generalnemu Wykonawcy;
 Podwykonawca – podmiot, z którym Główny Wykonawca zawarł Umowę;
 Przedmiot Umowy – wszelkie zobowiązania Podwykonawcy wynikające z Umowy;
 Przedstawiciel Strony – osoba upoważniona do reprezentowania Strony w związku z Umową w zakresie wskazanym w Zamówieniu;
 Roboty dodatkowe – usługi lub roboty budowlane nieobjęte Zamówieniem, dodatkowo zlecone Podwykonawcy;
 Roboty zamienne – usługi lub roboty budowlane, wykonywane na podstawie porozumienia Stron w miejsce tych usług lub robót budowlanych, które zostały przewidziane w Zamówieniu;
 Siła Wyższa – zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, któremu Strona nie mogła zapobiec, które wystąpiło po zawarciu Umowy, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe,
i inne zagrożenia, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. Za Siłę Wyższą nie uznaje się warunków pogodowych, trudności finansowych Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców oraz stanu pandemii i epidemii, jeżeli obowiązujące akty prawne nie czynią całkowicie niemożliwym wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę;
 Strona – Podwykonawca lub Główny Wykonawca;
 Teren Budowy – oznacza teren, na którym mają być wykonane Usługi i na który mają być dostarczone Towary, oraz wszelki inny teren wskazany przez Głównego Wykonawcę w Zamówieniu, jeśli został wskazany;
 Termin Przyjęcia – termin wyznaczony przez Głównego Wykonawcę Podwykonawcy na akceptację Zamówienia;
 Towar – rzeczy ruchome wraz z ich częściami składowymi oraz przynależnościami (w tym konieczne wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne). Za Towar uważa się również wszelkie postacie energii oraz materiały w stanie innym niż stały.
 Usługa – czynność wykonywana przez Podwykonawcę na rzecz Głównego Wykonawcy w związku lub bez związku z dostarczeniem Towarów, stanowiąca przedmiot Umowy, w tym stanowiąca w rozumieniu kodeksu cywilnego umowę
o świadczenie usług, umowę o dzieło lub umowę o roboty budowlane.
 Umowa – dokument określający zobowiązania Stron, na który składają się: Warunki, Zamówienie jak i wszystkie Załączniki.
 Wady – wady Towaru lub Usługi albo nienależyte wykonanie Usługi;
 Warunki – niniejsze ogólne warunki umów EL – LOGIC Grzegorz Kulawik;
 Wynagrodzenie – ekwiwalent za Towar lub Usługę wskazaną w Zamówieniu wyrażony w pieniądzu lub w inny sposób;
 Zamówienie – oświadczenie Stron o zawarciu Umowy na warunkach określonych w tym oświadczeniu, załącznikach do niego i Warunkach.

3. Zawarcie Umowy.
3.1. Główny Wykonawca przesyła Podwykonawcy w formie dokumentowej Zamówienie wraz z Załącznikami, określając w nim Termin Przyjęcia. W razie wątpliwości Główny Wykonawca jest związany ofertą aż do Terminu Przyjęcia. Strony uznają, że dla skutecznego doręczenia Zamówienia i zawarcia Umowy nie jest konieczne doręczenie Podwykonawcy Warunków jeżeli znajdują się one na stronie internetowej Głównego Wykonawcy, lub jeżeli Podwykonawca miał możliwość z łatwością się o nich dowiedzieć.
3.2. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a Głównym Wykonawcą zostaje zawarta poprzez akceptację przez Podwykonawcę treści skierowanego do niego dokumentu Zamówienia. Do akceptacji dochodzi w formie dokumentowej, poprzez złożenie przez Podwykonawcę na dokumencie Zamówienia swojego podpisu i parafowania załączników do dokumentu Zamówienia i Warunków albo poprzez jednoznaczne oświadczenie woli Podwykonawcy wyrażone w formie dokumentowej akceptacji treści dokumentu Zamówienia, załączników do dokumentu Zamówienia i Warunków.
3.3. Do zawarcia Umowy dochodzi pod warunkiem akceptacji treści dokumentu Zamówienia, załączników do dokumentu Zamówienia i Warunków przez Podwykonawcę w Terminie Przyjęcia.
3.4. Jeśli Główny Wykonawca wraz z dokumentem Zamówienia nie doręczył Podwykonawcy Warunków, Podwykonawcę obowiązują Warunki o treści dostępnej na stronie internetowej Głównego Wykonawcy w dniu skierowania do Podwykonawcy dokumentu Zamówienia.
3.5. Na postanowienia Umowy składają się:
(a) Zamówienie,
(b) załączniki do dokumentu Zamówienia,
(c) Warunki.
W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami Strony przyjmują następującą hierarchię dokumentów: (1) Zamówienie, (2) załączniki do dokumentu Zamówienia, (3) Warunki.
3.6. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Podwykonawcy nie oznaczają ich przyjęcia przez Głównego Wykonawcę.
3.7. Warunki nie rodzą po stronie Głównego Wykonawcy żadnych zobowiązań do składania Zamówień.

4. Wykonanie Umowy.
4.1. Podwykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem oraz infrastrukturą i personelem niezbędnym do wykonania Umowy, a także posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, licencje, zezwolenia, uprawnienia i koncesje i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy.
4.2. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową w przypadkach, gdy została mu przekazana. Podwykonawca jest także zobowiązany do stosowania się do zmian w Dokumentacji Projektowej, jednakże zmiana w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy z należytego wykonania Umowy.
4.3. Jeżeli dostarczona przez Głównego Wykonawcę Dokumentacja Projektowa zawiera błędy lub nie nadaje się do prawidłowego wykonania Umowy, Podwykonawca powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej przez Głównego Wykonawcę, zawiadomić o tym Głównego Wykonawcę w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku niepowiadomienia Głównego Wykonawcy o błędach Dokumentacji Projektowej, Główny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykonania Umowy na podstawie Dokumentacji Projektowej.
4.4. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy zgodnie z instrukcjami Głównego Wykonawcy, jednakże zastosowanie się przez Podwykonawcę do instrukcji Głównego Wykonawcy nie zwalnia Podwykonawcy z należytego wykonania Umowy.
4.5. Główny Wykonawca ma prawo do bieżącego nadzorowania sposobu wykonywania Umowy przez Podwykonawcę.
4.6. W przypadku, gdy Podwykonawca wykonuje Umowę nienależycie (niezgodnie z Umową, normami technicznymi, zasadami BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, Dokumentacją Projektową, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa), Główny Wykonawca ma prawo według swego wyboru:
(a) odstąpić od Umowy;
(b) nie przyjąć Towaru lub Usługi i nakazać Podwykonawcy ponowne wykonanie zobowiązania;
(c) przyjąć Towar lub Usługę i stosunkowo obniżyć Wynagrodzenie Podwykonawcy;
(d) poprawić przedmiot świadczenia Podwykonawcy wynikający z Umowy we własnym zakresie lub powierzyć poprawienie przedmiotu świadczenia Podwykonawcy wynikającego z umowy osobie trzeciej – na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
Prawo do odstąpienia od umowy Główny Wykonawca może zrealizować w terminie 1 miesiąca od dnia terminu na wykonania Umowy przez Podwykonawcę określonego
w Zamówieniu.
4.7. Podwykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw i zobowiązań, w tym w szczególności wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Głównego Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Główny Wykonawca może przenieść prawa i zobowiązania wynikające z Umowy na osoby trzecie na co Podwykonawca wyraża zgodę.
4.8. Główny Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia określonego w Umowie, o ile Podwykonawca należycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy.

5. Dalsi Podwykonawcy.
5.1. Podwykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu Umowy Dalszymi Podwykonawcami tylko w przypadku uprzedniego uzyskania zgody Głównego Wykonawcy, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Podwykonawca występując o udzielenie zgody Głównego Wykonawcy, określi w sposób precyzyjny proponowanego Dalszego Podwykonawcę, wskaże zakres prac, które ma wykonywać Dalszy Podwykonawca oraz zobowiąże się do zawarcia umowy z Dalszym Podwykonawcą, której postanowienia nie będą sprzeczne z Umową. Główny Wykonawca w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wniosku o udzielenie zgody, wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia, przy czym brak udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie należy poczytywać za odmowę udzielenia zgody przez Głównego Wykonawcę.
5.2. W związku z wnioskiem o udzielenie zgody, o którym mowa w pkt 5.1., Główny Wykonawca może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udzielenie zgody, zażądać od Podwykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów,
w szczególności projektu umowy lub umowy łączącej Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą, dokumentów potwierdzających posiadanie przez Dalszego Podwykonawcę pozwoleń, licencji, uprawnień lub potwierdzających jego kwalifikacje. Termin do udzielenia zgody przez Głównego Wykonawcę rozpoczyna bieg od dnia doręczenia Głównemu Wykonawcy żądanych dokumentów.
5.3. Niezależnie od wyrażonej zgody, o której mowa w pkt 5.1., Głównemu Wykonawcy w każdym przypadku i czasie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania przez Dalszych Podwykonawców obowiązków Podwykonawcy określonych w Umowie, zgłoszonego w formie dokumentowej, w szczególności, jeżeli Dalszy Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania Umowy. Od momentu doręczenia Podwykonawcy sprzeciwu Głównego Wykonawcy, Podwykonawca oświadcza, że Dalszy Podwykonawca nie będzie wykonywał obowiązków Podwykonawcy określonych w Umowie, za co Podwykonawca ponosi odpowiedzialność. Podwykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia doręczenia sprzeciwu, przystąpić do wykonywania obowiązków określonych w Umowie lub wystąpić o udzielenie zgody Głównego Wykonawcy na powierzenie wykonania obowiązków określonych w Umowie nowemu Dalszemu Podwykonawcy.
5.4. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Dalszego Podwykonawcy. Podwykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez Dalszego Podwykonawcę w majątku Głównego Wykonawcy i podmiotów trzecich. Podwykonawca zwolni z odpowiedzialności Głównego Wykonawcę w sytuacji, gdy ten zostałby pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej z powodu działania lub zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

6. Obowiązki Podwykonawcy.
6.1. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy z najwyższą starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, rzetelnie, w terminach wynikających z Umowy, zgodnie ze wskazówkami Głównego Wykonawcy, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi warunkami i normami technicznymi oraz przepisami prawa, nie naruszając przy tym praw osób trzecich.
6.2. Podwykonawca zobowiązany jest ponadto:
(a) zapewnić odpowiedni sprzęt i personel o kwalifikacjach gwarantujących właściwe i terminowe wykonanie Umowy;
(b) niezwłocznie informować Głównego Wykonawcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i sposób wykonania Umowy, co jednakże nie zwalnia Podwykonawcy z wykonania zobowiązań określonych w Umowie;
(c) przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, jak i innych ogólnie przyjętych w danych okolicznościach norm postępowania, zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.
6.3. Personel Podwykonawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, norm, procedur wewnętrznych i zwyczajów obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy i Terenie Budowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obowiązywania tych przepisów, norm, procedur lub zwyczajów Podwykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Głównego Wykonawcy o udzielenie w tej kwestii wiążących informacji.
6.4. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, że personel Dalszego Podwykonawcy będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów, norm, procedur wewnętrznych i zwyczajowych obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy i Terenie Budowy.
6.5. Główny Wykonawca ma prawo weryfikować kwalifikacje jak i uprawnienia członków personelu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Podwykonawca przedstawi na żądanie Głównego Wykonawcy wszelkie dokumenty lub zaświadczenia potwierdzające kwalifikację lub uprawnienia członków personelu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
6.6. W przypadku niewystarczających kwalifikacji członków personelu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub jeżeli członek personelu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w ocenie Głównego Wykonawcy dopuścił się istotnych zaniedbań w wykonywaniu Usług lub dostawie Towaru, Podwykonawca na żądanie Głównego Wykonawcy wyrażone w formie dokumentowej, w ciągu 5 dni od doręczenia żądania zastąpi takiego członka personelu innym. Zmiana członka personelu na żądanie Głównego Wykonawcy nie zwalnia Podwykonawcy z należytego wykonania zobowiązań zgodnie z Umową.
6.7. Jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca posługuje się sprzętem, materiałami lub urządzeniami, których parametry techniczne lub stan techniczny nie gwarantują prawidłowego wykonania Umowy lub nie spełniają wymagań określonych w Umowie, Podwykonawca, na żądanie Głównego Wykonawcy, niezwłocznie usunie wskazany przez Głównego Wykonawcę sprzęt, materiały lub urządzenia z Terenu Budowy i zastąpi je zamiennikami, które gwarantują wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią. Jeżeli Podwykonawca nie zastosuje się do żądania Głównego Wykonawcy, sprzęt, materiały lub urządzenia mogą zostać usunięte na polecenie Głównego Wykonawcy przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
6.8. W przypadku wystąpienia po stronie Podwykonawcy jakichkolwiek okoliczności powodujących opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody w wykonaniu przez niego Umowy, Podwykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Głównego Wykonawcę. Główny Wykonawca może według własnego wyboru odstąpić od Umowy, powierzyć dalsze wykonanie Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy lub zażądać od Podwykonawcy zapewnienia wykonania Umowy przez inny podmiot. Podwykonawca gwarantuje należyte wykonanie Umowy przez ten podmiot i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego Umowy.
6.9. W przypadku, gdy Główny Wykonawca poinformuje Podwykonawcę o treści zobowiązań Głównego Wykonawcy wynikających z umowy zawartej z Inwestorem, Podwykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje zobowiązania w sposób nienaruszający zobowiązań Głównego Wykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. W przypadku, w którym umowa zawarta między Głównym Wykonawcą a Generalnym Wykonawcą jest sprzeczna z Umową lub zawiera zobowiązania nieprzewidziane w Umowie, Podwykonawcę obowiązują postanowienia umowne dotyczące Głównego Wykonawcy wynikające z umowy zawartej przez Głównego Wykonawcę z Generalnym Wykonawcą, jeżeli Podwykonawca miał możliwość zapoznania się z nią.
6.10. Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Głównego Wykonawcę o wszelkich sporach i postępowaniach sądowych z Dalszymi Podwykonawcami toczących się w związku z realizacją Umowy, które mogą dotyczyć interesu prawnego Głównego Wykonawcy.
6.11. W przypadku wystąpienia z roszczeniem przez Dalszego Podwykonawcę wobec Głównego Wykonawcy, Podwykonawca zobowiązuje się zwolnić Głównego Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Dalszych Podwykonawców oraz zapłacić wszelkie ewentualne koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione przez Głównego Wykonawcę w związku z dochodzeniem swoich praw przez Dalszego Wykonawcę, jak i pokryć wszelką szkodę poniesioną przez Głównego Wykonawcę z tego tytułu, w tym z tytułu należnego osobie trzeciej odszkodowania.
6.12. Główny Wykonawca poinformuje Podwykonawcę o wszelkich sporach i postępowaniach sądowych toczących się w związku z realizacją Umowy, które mogą dotyczyć interesu prawnego Głównego Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Głównego Wykonawcy w charakterze interwenienta ubocznego i działać w jego interesie.
6.13. Strony zobowiązują się do powoływania w procesie sądowym wszczętym w związku z realizacją Umowy jedynie dowodów z dokumentów w postaci: Zamówienia, załączników do dokumentu Zamówienia, Warunków, oraz dokumentów, których możliwość sporządzenia wynika z treści Umowy. W razie wszczęcia postępowania sądowego w związku z realizacją Umowy Strony mogą odmiennie uregulować dopuszczalność określonych dowodów w tym postępowaniu.

7. Zmiana Umowy.
7.1. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy powstanie konieczność zmiany jej przedmiotu, warunków, sposobu realizacji, terminów realizacji, w szczególności właściwości i zakresu Towarów lub Usług, Strona wnosząca o zmianę niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę w formie dokumentowej, przedstawiając zakres zmiany Umowy. Strona, która otrzymała wniosek o zmianę Umowy przedstawi swoje stanowisko, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Zmiana Umowy nastąpi w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
7.2. Zmiana Przedmiotu Umowy może polegać w szczególności na rezygnacji przez Głównego Wykonawcę z części Towarów lub Usług. Główny Wykonawca może także odstąpić od umowy w zakresie części lub całości Towarów lub Usług, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia upływu określonego w Umowie terminu na wykonanie Umowy przez Podwykonawcę, o ile Podwykonawca w tym zakresie nie wykonał Umowy. W wypadkach tych Wynagrodzenie za Towar lub Usługę ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

8. Dostawa Towaru.
8.1. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar do miejsca wskazanego przez Głównego Wykonawcę i dokonania jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Głównego Wykonawcę oraz w terminie wynikającym z Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, zapewniając we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt i materiały niezbędne do dostarczenia Towarów, jak i zapewnić personel w odpowiedniej ilości i o kwalifikacjach umożliwiających dostarczenie Towaru.
8.2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w szczególności w związku wyborem środka transportu, ubezpieczeniem dostarczanego Towaru, magazynowania Towaru w czasie dostawy, jego rozładunku i załadunku.
8.3. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany za pośrednictwem osoby trzeciej (przewoźnika) do przesyłki powinna być załączona:
(a) informacja identyfikująca Umowę;
(b) specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz ze wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego rozładunku Towaru.
8.4. Wraz z Towarem, niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt 8.3, Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
(a) oryginał faktury VAT wraz z dokumentem WZ;
(b) kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego montażu Towaru na miejscu użytkowania, rozruchu, eksploatacji, obsługi i konserwacji, zawierającą m.in. rysunki konstrukcyjne, rysunki montażowe wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itd.;
(c) atesty, opinie techniczne, certyfikaty oraz potwierdzenia przeprowadzenia analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej;
(d) instrukcje prawidłowego magazynowania Towaru;
(e) dokument gwarancji jakości producenta lub sprzedawcy Towaru.
8.5. Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3 i 8.4, powoduje, iż Towar nie będzie uważany za dostarczony.
8.6. Za datę dostawy Towaru rozumie się datę przekazania Towaru wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.3 i 8.4 Głównemu Wykonawcy w miejscu określonym w Umowie i potwierdzenie tego faktu w podpisanym przez Strony protokole odbioru zgodnie z postanowieniami pkt. 9.
8.7. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Podwykonawca zawiadomi Głównego Wykonawcę z 5 dniowym wyprzedzeniem o terminie Dostawy, z uwzględnieniem konkretnego dnia i godziny.
8.8. Dostawy częściowe są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zostało to wyraźnie przewidziane w Umowie. W przypadku dostaw częściowych za datę dostawy uważa się datę przekazania Głównemu Wykonawcy ostatniej dostawy częściowej.
8.9. Podwykonawca może dostarczyć Towar przed uzgodnionym terminem, jeśli Główny Wykonawca wyrazi na to zgodę.
8.10. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostarczany Towar należy zapakować stosownie do właściwości Towaru, w sposób który zapewnia jego ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie załadunku, transportu i rozładunku. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar do czasu jego odbioru przez Głównego Wykonawcę. Na żądanie Głównego Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest odebrać opakowania.
8.11. Jeśli nie postanowiono inaczej:
(a) w przypadku Towaru importowanego, Podwykonawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
(b) w przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Podwykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie VAT, podatku akcyzowego
i dopuszczenia Towaru do obrotu.
8.12. Jeżeli nie postanowiono inaczej, dostarczony Towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie.
8.13. Podwykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z jakimikolwiek kosztami związanymi z dostawą Towaru, w tym w związku z poniesieniem kosztów związanych z dostawą, załadunkiem, transportem, wysyłką, magazynowaniem, opakowaniem, ubezpieczeniem oraz wyładunkiem Towarów, należności celnych, podatków importowych, wyboru trasy dostawy, konieczności zabezpieczenia trasy dostawy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
8.14. Podwykonawca, na żądanie Głównego Wykonawcy, przeprowadzi przeszkolenie personelu Głównego Wykonawcy w zakresie rozruchu, eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonych Towarów.

9. Montaż Towaru.
9.1. W przypadku, gdy Umowa obejmuje dokonanie instalacji, montażu i rozruchu Towaru, Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar do czasu odbioru przez Głównego Wykonawcy Towaru, po jego zamontowaniu i rozruchu, w tym za skutki niewłaściwej instalacji, montażu i rozruchu Towaru.
9.2. Podwykonawca dokona instalacji, montażu i rozruchu Towaru zgodnie z dokumentacją techniczną Towaru, właściwymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
9.3. Po przeprowadzeniu instalacji, montażu Towaru Podwykonawca przeprowadzi testy, próby lub badania zainstalowanego/zamontowanego Towaru, na własny koszt i ryzyko, w zgodzie z przepisami prawa, właściwymi normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, a o ich rezultacie poinformuje Głównego Wykonawcę. Podwykonawca zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia pomiarowe konieczne do przeprowadzenia testów, prób lub badań.
9.4. Termin przeprowadzenia testów, prób lub badań Podwykonawca uzgodni z Głównym Wykonawcą. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej Podwykonawca przeprowadzi testy, próby lub badania samodzielnie.
9.5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych testów, prób lub badań Towar okaże się być niezgodny z Umową, lub uszkodzony, wadliwy lub niezdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Podwykonawca niezwłocznie dokona demontażu Towaru, dostarczy i zamontuje nowy Towar, wolny od wad, na swój koszt i ryzyko

10. Odbiór Towaru / Usługi.
10.1. Główny Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i zgodności Towaru z Umową w terminie 21 dni od jego otrzymania.
10.2. Ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Głównego Wykonawcę z chwilą dokonania odbioru Towaru potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności, stwierdzającym dokonanie dostawy Towaru lub wykonanie Usługi zgodnie z Umową.
10.3. W przypadku, gdy Umowa obejmuje dokonanie instalacji, montażu lub rozruchu Towaru odbiór zostanie przeprowadzony po ich dokonaniu i po przeprowadzeniu testów, prób lub badań, o których mowa w pkt 9.3.
10.4. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Głównego Wykonawcę, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania odbioru.
10.5. Jeżeli nic innego nie wynika z Zamówienia, warunkiem dokonania odbioru jest przeprowadzenie przez Podwykonawcę wymaganych prób i badań Towaru oraz przeszkolenie przedstawicieli Głównego Wykonawcy w zakresie zasad prawidłowej obsługi Towaru.
10.6. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Główny Wykonawcy odstąpi od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do odbioru. Koszt usunięcia wad i ponownego odbioru obciąża Podwykonawcę.
10.7. Każdorazowo z czynności odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
10.8. Niezgłoszenie przez Głównego Wykonawcę roszczeń z tytułu wad Towaru lub Usług, jak i nienależytego wykonania Usługi w protokole odbioru nie uniemożliwia ich późniejszego zgłoszenia, w szczególności jeżeli wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały zatajone przez Podwykonawcę.
10.9. Dostarczenie Towarów lub wykonanie Usług niezgodnie z Umową, wadliwie, niekompletnie lub bez wymaganej dokumentacji nie będzie traktowane jako wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę, a Główny Wykonawca nie będzie zobowiązany do odebrania takiego Towarów lub Usług i do zapłaty z tego tytułu Wynagrodzenia.

11. Wynagrodzenie, warunki płatności.
11.1. Jeśli w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, to:
(a) Wynagrodzenie wskazane w Zamówieniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym,
(b) kwota Wynagrodzenia wskazana w Zamówieniu jest kwotą netto,
(c) Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności: koszt załadunku, transportu, wysyłki, opakowania, ubezpieczenia, wyładunku Towarów i materiałów, podatki i opłaty, koszt prac instalacyjnych, koszt prac montażowych, koszt wykonania wymaganych testów, prób i badań, dojazdu i zakwaterowania osób niezbędnych do świadczenia Usług oraz specjalistów, koszt szkolenia pracowników Głównego Wykonawcy w zakresie obsługi i prawidłowego użytkowania Towarów, koszty dokumentacji, serwis gwarancyjny, koszty usunięcia wad i usterek, koszty ubezpieczenia, Roboty dodatkowe, Roboty zamienne.
11.2. Zapłata Wynagrodzenia zostanie zrealizowana w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia Głównemu Wykonawcy faktury VAT wystawionej zgodnie z właściwymi przepisami prawa wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru potwierdzającym dokonanie dostawy Towaru, wykonanie Usługi lub Etapu zgodnie z Umową, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w fakturze VAT.
11.3. W przypadku dostarczenia przez Podwykonawcę faktury VAT wystawionej niezgodnie z właściwymi przepisami prawa lub nieprzedłożenia protokołu, o którym mowa w pkt 10.2. Główny Wykonawca ma prawo wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu uzupełnienia lub usunięcia nieprawidłowości lub braków.
11.4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Głównego Wykonawcy o każdej zmianie dotyczącej statusu Podwykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego. Podwykonawca ponosi wobec Głównego Wykonawcy odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Podwykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT
11.5. Podwykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Podwykonawcy, wskazany w fakturze VAT, jest zgodny z rachunkiem bankowym widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Głównego Wykonawcy, o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Głównego Wykonawcy za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Głównego Wykonawcy przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT lub wynikłe ze zmiany lub niezgodności pomiędzy numerem rachunku bankowego wskazanym na fakturze VAT, a numerem rachunku bankowego Podwykonawcy wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
11.6. Za datę płatności należy rozumieć datę wykonania przez Głównego Wykonawcę przelewu bankowego na rachunek bankowy Podwykonawcy.
11.7. W przypadku niewykonania przez Podwykonawcę Umowy w całości Główny Wykonawca jest uprawniony do odmowy dokonania płatności.
11.8. W przypadku, gdy w Zamówieniu kwota Wynagrodzenia została określona w walucie obcej, będzie ona podlegała przeliczeniu na walutę polską w oparciu o średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT lub w dniu dokonania płatności.
11.9. Wszelkie ograniczenia prawa Głównego Wykonawcy do powstrzymywania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego na rzecz Podwykonawcy lub ograniczenia możliwości potrącenia przez Głównego Wykonawcy wzajemnych roszczeń są bezskuteczne wobec Głównego Wykonawcy.
11.10. Główny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapłacie będące wynikiem działania lub zaniechania banku Głównego Wykonawcy lub Podwykonawcy.
11.11. Podwykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem bądź wykonaniem Umowy.
11.12. Podwykonawca, na żądanie Głównego Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zapłaty wynagrodzenia przez Głównego Wykonawcę, zobowiązany jest złożyć Głównemu Wykonawcy oświadczenie, z którego wynikać będzie, że otrzymał należne wynagrodzenie. Podwykonawca jest także zobowiązany do złożenia Głównemu Wykonawcy, wraz z fakturą VAT, oświadczenia dotyczącego stanu rozliczeń pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, gdy Główny Wykonawca na podstawie przepisów prawa, odpowiadać będzie solidarnie za zapłatę wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, Główny Wykonawca będzie miał prawo do dokonania bezpośredniej płatności Dalszym Podwykonawcom i potrącenia dokonanej płatności z Wynagrodzeniem Podwykonawcy. W przypadku, gdy załącznikiem do Zamówienia są wzory odpowiednich oświadczeń, Podwykonawca zobowiązany jest składać te oświadczenia zgodnie z tymi wzorami.

12. Zabezpieczenie Umowy.
12.1. Przed jak i po zawarciu Umowy Główny Wykonawca może żądać od Podwykonawcy w szczególności:
(a) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w związku z prowadzoną przez Podwykonawcę działalnością oraz posiadanym mieniem na kwotę określoną przez Głównego Wykonawcę;
(b) zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków swoich pracowników, uczestniczących w realizacji Umowy;
(c) zawarcia umowy ubezpieczenia mienia Podwykonawcy służącego do realizacji Umowy;
(d) przedłożenia bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej dobrego i terminowego wykonania Umowy na kwotę określoną przez Głównego Wykonawcę;
(e) w przypadku nie przedłożenia gwarancji bankowej, o której mowa w pkt 12.1 lit d, Główny Wykonawca może żądać wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% Wynagrodzenia w postaci kaucji gwarancyjnej w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Głównego Wykonawcę wynikających z Umowy, a w szczególności zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji – jeśli inaczej nie określono w Zamówieniu. Główny Wykonawca może dokonać potrącenia kwoty zabezpieczenia z Wynagrodzeniem Podwykonawcy.
12.2. Jeżeli Główny Wykonawca zażąda od Podwykonawcy zawarcia umowy, o której mowa w pkt 12.1 lit a, b lub c, Podwykonawca przedłoży Głównemu Wykonawcy kopie polisy ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem zawarcia umowy przez Głównego Wykonawcę.
12.3. Podwykonawca powiadomi Głównego Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia szkody, oraz podejmie niezwłocznie niezbędne środki w celu zapobieżenia jej zwiększenia. Szkoda może zostać naprawiona przez Podwykonawcę lub przez Głównego Wykonawcę, jeżeli Podwykonawca lub ubezpieczyciel Podwykonawcy zwróci pełen koszt poniesiony przez Głównego Wykonawcę z tytułu jej naprawienia. Ryzyko wynikające z naprawienia szkody przez Głównego Wykonawcę ponosi Podwykonawca. Jeżeli szkoda wynikła z winy Podwykonawcy , Główny Wykonawca może zatrzymać część Wynagrodzenia odpowiadającą wysokości szkody, do dnia wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela Podwykonawcy.
12.4. Jeżeli Główny Wykonawca zażąda od Podwykonawcy przedłożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 12.1 lit d, Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Głównemu Wykonawcy gwarancje bankową lub ubezpieczeniową w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem przez Głównego Wykonawcę. Gwarancja powinna obejmować cały okres realizacji Umowy oraz okres 14 dni od dnia dokonania Odbioru.
12.5. Jeżeli Główny Wykonawca zażąda od Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 12.1 lit e, Podwykonawca wniesie zabezpieczenie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Głównego Wykonawcę z żądaniem.
12.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 12.1 lit e, w przypadku należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Główny Wykonawca, dokona zwrotu 50% wniesionego zabezpieczenia w terminie 45 dni od dnia protokolarnego odbioru stwierdzającego należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. Główny Wykonawca dokona zwrotu pozostałych 50% wniesionego zabezpieczenia w terminie 45 dni od upływu okresów gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 16.

13. Kary umowne.
13.1. Podwykonawca zapłaci Głównemu Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
(a) opóźnienia Podwykonawcy w dostawie Towarów, Towarów i Usług lub Usług lub w wykonaniu danego Etapu z przyczyn innych niż Siła Wyższa – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
(b) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto.
(c) w przypadku nie przedstawienia polisy ubezpieczeniowej w terminie, o której mowa pkt 12.2. – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
(e) w przypadku nie usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Głównego Wykonawcę, o której mowa pkt 10,6. – w wysokości 0,3% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
(f) w przypadku przystąpienia do wykonywania umowy Dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony zgodnie pkt 5,1.- w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto.
(g) w przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub wystąpienia o udzielenie zgody, w terminie, zgodnie z pkt 5.3.w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;
(h) w każdym przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji, o którym mowa w pkt 17 – 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązań wynikających z pkt 17;
(i) w każdym przypadku naruszania zobowiązania do ochrony dobrego imienia Głównego Wykonawcy, o którym mowa w pkt 18.1 – 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania wynikającego z pkt 18.1;
(j) w każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z firmy, logo, znaków towarowych, znaków handlowych lub innych oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy bądź podmiotów z Głównym Wykonawcą powiązanych, zgodnie z pkt 18.2 – 20.000,00 zł za każdy przypadek nieuprawnionego korzystania z firmy, logo, znaków towarowych, znaków handlowych lub innych oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy bądź podmiotów z Głównym Wykonawcą powiązanych.
13.2. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Głównemu Wykonawcy jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, Główny Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kary umowne podlegają sumowaniu.
13.3. Główny Wykonawca uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia. Dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej.

14. Roboty dodatkowe i zamienne.
14.1. Główny Wykonawca ma prawo zlecić Podwykonawcy wykonacie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy. Główny Wykonawca stwierdza konieczność wykonania Robót dodatkowych lub Robót zamiennych i zleca wykonanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych Podwykonawcy, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Podwykonawca ma prawo odmówić wykonania Robót dodatkowych lub Robót zamiennych w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia na ich wykonanie, w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Podwykonawca powinien uzasadnić fakt odmowy.
14.2. W przypadku, w którym wykonanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych jest niezbędne do wykonania Umowy, w tym wynika z uzasadnionego żądania Inwestora lub Generalnego Wykonawcy, a Podwykonawca odmówił ich wykonania, Główny wykonawca może według swojego wyboru odstąpić od Umowy lub zlecić wykonanie Robót dodatkowy lub Robót zamiennych innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
14.3. Konieczność wykonania Robót zamiennych lub Robót dodatkowych Podwykonawca sygnalizuje Głównemu Wykonawcy w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności, podając uzasadnienie wykonanie Robót zamiennych lub Robót dodatkowych. Główny Wykonawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu 1, ustosunkuje się do zawiadomienia. W razie wątpliwości brak odpowiedzi Głównego Wykonawcy we wskazanym terminie należy poczytywać jako brak zgody na wykonanie Robót dodatkowych lub robót zamiennych.
14.4. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, Wynagrodzenie obejmuje wykonania Robót zmiennych lub Robót dodatkowych.
14.5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, wykonanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych nie ma wpływu na termin realizacji Umowy.
14.6. Ustalenia w zakresie, o którym mowa w pkt 14.4 lub 14.5 dokonywane są przez Strony w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

15. Odpowiedzialność.
15.1 W przypadku stwierdzenia wadliwości Towarów lub Usług Główny Wykonawca może według swojego uznania:
(a) odstąpić od Umowy,
(b) żądać od Podwykonawcy dostawy Towarów bądź świadczenia Usług wolnych od wad, jak i należytego wykonania Usług,
(c) usunąć wady we własnym zakresie oraz obciążyć kosztami Podwykonawcę lub zlecić osobie trzeciej usunięcie wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy,
(d) obniżyć cenę wadliwych Towarów lub Usług. Główny Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku stwierdzenia wadliwości Towaru lub Usługi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.
15.2 W każdym przypadku Główny Wykonawca może żądać naprawienia szkody powstałej na skutek wad.
15.3 Podwykonawca zobowiązuje się zwolnić Głównego Wykonawcę z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie, na mieniu lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem, lub montażem, wskutek wad tkwiących w Towarze lub wynikłych z wykonanych Usług. Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu wytoczonego przez osobę trzecią w związku z wystąpieniem jakichkolwiek szkód na osobie, na mieniu lub szkód dla środowiska naturalnego wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem, lub montażem, wskutek wad tkwiących w Towarze lub wynikłych z wykonanych Usług, w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Głównego Wykonawcy i pokryć z tego tytułu wszelkie koszty.
15.4 Podwykonawcę obciążają wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:
(a) wypadkami pracowników Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zaistniałymi podczas wykonywania Usługi lub dostawy Towarów,
(b) szkodami i stratami wyrządzonymi przez pracowników Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy osobom trzecim,
(c) uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia będącego własnością lub w dyspozycji Podwykonawcy ,jego pracowników lub Dalszego Podwykonawcy.

16. Gwarancja, rękojmia.
16.1. Podwykonawca gwarantuje Głównemu Wykonawcy jakość dostarczonego Towaru i wykonanej Usługi, w tym to, że Towar lub Usługa przez niego dostarczony/a będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami, Dokumentacją Techniczną oraz inną dokumentacją załączoną do Umowy, a także wszelkimi wymaganiami ustalonymi w Umowie oraz że będzie nowy, nieużywany, dobrej jakości i nadający się do przewidzianego w Umowie zastosowania, właściwie zaprojektowany, prawidłowo wykonany i z właściwego materiału, wolny od wad.
16.2. Podwykonawca gwarantuje, że Towar lub Usługa zostanie wykonany/a oraz, jeśli wynika to z Umowy, zmontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi, normami polskimi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej.
16.3. Jeśli w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, gwarancja jest ważna przez okres 36 miesięcy liczonych od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami.
16.4. W przypadku złożenia przez Głównego Wykonawcę zawiadomienia o wadzie w okresie obowiązywania gwarancji, Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni usunąć wadę. Jeżeli z umowy wiążącej Głównego Wykonawcę z Inwestorem wynika termin krótszy, Podwykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w tym terminie. Usunięcie wady następuje na koszt własny Podwykonawcy, wliczając w to wszelkie poniesione przez Podwykonawcę z tego tytułu koszty, w tym koszty demontażu i ponownego montażu, koszty ewentualnego przewozu Towaru, podróży i zakwaterowania specjalistów Podwykonawcy.
16.5. W przypadku, gdy Podwykonawca poinformowany o wadzie nie podejmuje działań celem jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Głównego Wykonawcę, zgodnie z pkt 16.4, Główny Wykonawca ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w pkt 15.1.
16.6. Powyższe nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy i przepisów prawa, w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi.
16.7. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej w Zamówieniu, Podwykonawca wykonanej Usługi zobowiązany jest do osiągnięcia określonego rezultatu i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak przypadku umowy o dzieło.

17. Rozwiązanie Umowy.
17.1. Jeżeli przedmiotem Umowy jest zobowiązanie ciągłe lub Umowa ma charakter ramowy Główny Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyn.
17.2. Jeżeli przedmiotem Umowy jest zobowiązanie ciągłe lub Umowa ma charakter ramowy Podwykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym na ostatni dzień kwartału kalendarzowego, bez podania przyczyn.
17.3. Główny Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Warunków oraz, jeżeli:
(a) Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy w ciągu 7 dni od dnia akceptacji Zamówienia lub innego dnia wskazanego w Zamówieniu jako termin rozpoczęcia wykonywania Umowy lub przerwał wykonywanie Umowy i nie wykonuje Umowy przez okres przekraczający 7 dni,
(b) Podwykonawca opóźnia się w wykonywaniu Umowy lub Etapu tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie Umowy lub Etapu w terminie określonym w Umowie,
(c) Podwykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty, w szczególności nie przestrzega obowiązujących warunków technicznych, zasad sztuki budowlanej oraz wskazań zawartych w projekcie wykonawczym,
(d) Podwykonawca nie dopełni któregokolwiek z zobowiązań wynikających z pkt. 17 Warunków – Ochrona informacji,
(e) naruszenia przez Podwykonawcę przepisów BHP lub obowiązującego prawa,
(f) Podwykonawca nie przełożył gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 12.1 lit d w terminie wskazanym w pkt 12.4,
(h) umowa zawarta między Głównym Wykonawcą a Inwestorem zostanie rozwiązana.
17.4. Podwykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie, jeżeli:
(a) Główny Wykonawca znajduje się w zwłoce z płatnościami przekraczającej 60 dni – po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Podwykonawcę Głównego Wykonawcy do dokonania zapłaty, z wyznaczeniem dodatkowego nie krótszego niż 30 dniowy terminu na dokonanie płatności, po bezskutecznym upływie tego terminu,
(b) Główny Wykonawca nie przekaże Dokumentacji Projektu, o ile jej przekazanie jest określone w Umowie jako niezbędne do jej realizacji, lub innej dokumentacji , która została określona w Umowie jako niezbędna do realizacji Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Głównego Wykonawcy, z wyznaczeniem dodatkowego nie krótszego niż 14 dni terminu na przekazanie dokumentacji, po bezskutecznym upływie tego terminu.
17.5. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia, o którym mowa w pkt 16.3 i 16.4.w terminie do 1 miesiąca od upływu terminu na wykonanie Umowy przez Podwykonawcę.
17.6. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Ochrona informacji.
18.1. Strony mogą uregulować zobowiązania do zachowania poufności w odrębnej Umowie. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych mu przez Głównego Wykonawcę w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, a w szczególności Informacji Poufnych.
18.2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, za Informacje Poufne uważa się w szczególności:
(a) informacje prawnie chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
(b) wszelkie informacje dotyczące działalności handlowej, spraw finansowych, ekonomicznych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych Głównego Wykonawcy posiadających dla Głównego Wykonawcy wartość gospodarczą.
18.3. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
18.4. Obowiązki określone w niniejszym rozdziale nie odnoszą się do informacji, które w chwili zawarcia Umowy były powszechnie dostępne lub po zawarciu Umowy stały się powszechnie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy, jak i informacji, których ujawnienia domagają się organy władzy publicznej na podstawie uprawniających je do tego przepisów prawa.
18.5. Podwykonawca zobowiązuje się nie podawać do publicznej wiadomości żadnych informacji i danych związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, a w szczególności nie publikować ich bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Głównego Wykonawcy, chyba że ujawnienie tych informacji wynika z obowiązków określonych przepisami prawa.
18.6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 17.1-17.6 jest zawarte na czas nieoznaczony, z dziesięcioletnim okresem wypowiedzenia.

19. Stosunki zewnętrzne, promocja.
19.1. Podwykonawca zobowiązuje się chronić wobec osób trzecich dobre imię Głównego Wykonawcy oraz jego personelu i zobowiązuje się nie podejmować działań godzących w dobre imię Głównego Wykonawcy oraz jego personelu.
19.2. Podwykonawca nie jest uprawniony do korzystania z firmy, logo, znaków towarowych, znaków handlowych lub innych oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy bądź podmiotów z Głównym Wykonawcą powiązanych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w treści Umowy.

20. Własność intelektualna.
20.1. Strony mogą uregulować wszelkie kwestie związane z prawami na dobrach niematerialnych, prawami własności intelektualnej, dobrami osobistymi w odrębnej Umowie.
20.2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej wszelkie dobra niematerialne stworzone przez Podwykonawcę na podstawie danych lub dokumentów dostarczonych przez Głównego Wykonawcę mogą być wykorzystywane przez Podwykonawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy i w zakresie do tego niezbędnym.
20.3. Podwykonawca zapewnia, iż nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby zostać naruszone przez Podwykonawcę wskutek korzystania lub rozporządzania nabytym Towarem lub Usługą.
20.4. W przypadku przedstawienia Głównemu Wykonawcy przez osobę trzecią jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń w związku z naruszeniem praw wskazanych powyżej, Podwykonawca zobowiązuje się zwolnić Głównego Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec tej osoby oraz zapłacić wszelkie ewentualne koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione przez Głównego Wykonawcę w związku z dochodzeniem swoich praw przez osobę trzecią jak i pokryć wszelką szkodę poniesioną przez Głównego Wykonawcę z tego tytułu, w tym z tytułu należnego osobie trzeciej odszkodowania. Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu wytoczonego przez osobę trzecią w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Głównego Wykonawcy i pokryć z tego tytułu wszelkie koszty.

21. Oświadczenia woli.
21.1. Jeśli Umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia woli Stron, w tym w szczególności o:
(a) zawarciu Umowy (złożenie Zamówienia, akceptacja Zamówienia),
(b) zmianie Umowy (aneks),
(c) rozwiązaniu Umowy (wypowiedzenie Umowy,),
wymagają zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
21.2. Wszelkie dokumenty, w tym w szczególności dokumenty obejmujące oświadczenia woli Stron będą doręczane osobiście, pocztą, bądź kurierem na wskazane w Umowie adresy do korespondencji, a niezależnie od tego także zawsze przesyłane pocztą elektroniczną na wskazane w Umowie adresy e-mail.
21.3. Oświadczenia złożone w formie dokumentowej innej niż pisemna zostaną przez Strony potwierdzone w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich złożenia w formie dokumentowej.
21.4. Strony określą w Zamówieniu Przedstawicieli Stron. Jeśli Strony nie dokonają ich wskazania w Zamówieniu za Przedstawicieli Stron uważa się osoby, które zawarły Umowę oraz osoby, których umocowanie do działania w imieniu Stron wynika
z powszechnie dostępnych rejestrów lub ewidencji.

22. Siła Wyższa.
22.1. Strony nie odpowiadają jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie spowodowanym działaniem Siły Wyższej, w szczególności Strona dotknięta Siłą Wyższą będzie zwolniona
z obowiązków przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia, wykazania zaistnienia Siły Wyższej, oraz wskazania zakresu, w jakim jej wystąpienie uniemożliwiło wykonanie zobowiązania wynikającego
z Umowy.
22.2. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty ustania Siły Wyższej, powiadomi o tym drugą Stronę. Strona, która nie dokonała powyższego zawiadomienia, nie może następnie powoływać się na Siłę Wyższą. Strona dotknięta Siłą Wyższą, po jej ustaniu, niezwłocznie przystąpi do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania Siły Wyższej. Podwykonawca ponosi we własnym zakresie poniesione przez siebie i Dalszych Podwykonawców koszty usunięcia skutków Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej nie uprawnia Podwykonawcy do podwyższenia Wynagrodzenia.
22.3. Główny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w mieniu Podwykonawcy w związku ze wstrzymaniem wykonywania umowy z powodu Siły Wyższej.
22.4. Głównemu Wykonawcy przysługuje w przypadku zaistnienia Siły Wyższej prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Stronę dotkniętą Siłą Wyższą o fakcie zaistnienia Siły Wyższej.

23. Postanowienia końcowe.
23.1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie prawo polskie i jurysdykcja sądów polskich.
23.2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów z Umowy będzie sąd właściwy dla miasta Kraków, dzielnicy Śródmieście.
23.3. Niewykonanie lub częściowe wykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługującego jej uprawnienia nie oznacza zrzeczenia się przez tę Stronę prawa do jego wykonania w przyszłości.
23.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych jej postanowień. Strony postanawiają, że nieważne postanowienia zostaną zastąpione ważnymi postanowieniami, które będą zgodne z pierwotną wolą oraz zgodnym zamiarem Stron – w trybie przewidzianym dla zawarcia Umowy, a w przypadku braku takiego zastąpienia w ich miejsce wejdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
23.5. Wszelkie ustne uzgodnienia lub dokumenty dokonane lub sporządzone przed podpisaniem Umowy dotyczące przedmiotu Umowy tracą moc z dniem zawarcia Umowy, chyba, że Strony w Umowie postanowią inaczej.
23.6. Z aktualną wersją Warunków Podwykonawca może się zapoznać na stronie internetowej www.el-logic.pl