OWU – OGÓLNE WARUNKI UMÓW

OGÓLNE WARUNKI UMÓW EL-LOGIC Grzegorz Kulawik Sp. z o.o.

1. Postanowienia wstępne.
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów EL–LOGIC Grzegorz Kulawik Sp. z o.o. regulują umowy, których stroną jest
Spółka, dotyczące:
(a) nabywania Towarów,
(b) nabywania Towarów wraz z Usługą,
(c) nabywania Usług.
1.2. Niniejsze Warunki wraz z Zamówieniem i jego załącznikami stanowią Umowę wiążącą Strony.
1.3. Jeżeli w niniejszych Warunkach nie określono inaczej, postanowienia dotyczące Usług stosuje się także do
Towarów, natomiast postanowienia dotyczące Towarów stosuje się także do Usług.

2. Definicje.
Użyte w Warunkach lub Zamówieniu pojęcia oznaczają:
− Dalszy podwykonawca – podmiot, który zawarł umowę z Podwykonawcą dotyczącą wykonania części lub całości
zobowiązań stanowiących przedmiot Umowy;
− Dokumentacja Projektowa – wszelka dokumentacja projektowa i techniczna konieczna do realizacji Przedmiotu
Umowy;
− Główny Wykonawca – EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Marcina Bylicy 2,
32-300 Olkusz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000994577, NIP: 6372219063, REGON:
52341442600000
− Generalny Wykonawca – podmiot, który zawarł umowę z Inwestorem, o wykonanie lub/i zorganizowanie robót
budowlanych, Usług lub nabycia Towarów w ramach prowadzonej działalności, który powierza do wykonania
całość lub część organizowanych robót budowlanych, Usług lub nabycia Towarów Głównemu Wykonawcy.
− Etap – zakres czynności objętych Umową, który powinien zostać zakończony w terminie wynikającym z Umowy;
− Informacje Poufne – informacje, o których mowa w pkt. 18 niniejszych Warunków;
− Inwestor – podmiot, który zleca prowadzenie procesu budowlanego, Usług lub nabycie Towarów Generalnemu
Wykonawcy;
− Podwykonawca – podmiot, z którym Główny Wykonawca zawarł Umowę;
− Przedmiot Umowy – wszelkie zobowiązania Podwykonawcy wynikające z Umowy;
− Przedstawiciel Strony – osoba upoważniona do reprezentowania Strony w związku z Umową w zakresie
wskazanym w Zamówieniu, w tym do podpisywania protokołów odbioru Towaru, Towaru wraz z Usługą, Usługi.
− Roboty dodatkowe – Usługi lub roboty budowlane nieobjęte Zamówieniem, dodatkowo zlecone Podwykonawcy;
− Roboty zamienne – Usługi lub roboty Budowlane, wykonywane na podstawie porozumienia Stron w miejsce tych
Usług lub robót budowlanych, które zostały przewidziane w Zamówieniu;
− Siła Wyższa – zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, któremu Strona nie mogła zapobiec, które wystąpiło po
zawarciu Umowy, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, akty terroru, powódź, pożar, trzęsienie ziemi,
inne klęski żywiołowe, i inne zagrożenia, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. Za Siłę Wyższą
nie uznaje się warunków pogodowych, trudności finansowych Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców oraz
stanu pandemii i epidemii, jeżeli obowiązujące akty prawne nie czynią całkowicie niemożliwym wykonywania
zobowiązań wynikających z Umowy przez Stronę;
− Strona – Podwykonawca lub Główny Wykonawca;
− Teren Budowy – oznacza teren, na którym mają być wykonane Usługi i na który mają być dostarczone Towary,
oraz wszelki inny teren wskazany przez Głównego Wykonawcę w Zamówieniu, jeśli został wskazany;
− Termin Przyjęcia – termin wyznaczony przez Głównego Wykonawcę Podwykonawcy na akceptację Zamówienia;
−Towar – rzeczy ruchome wraz z ich częściami składowymi oraz przynależnościami (w tym konieczne
wyposażenie, materiały dodatkowe, dokumentacja i inne). Za Towar uważa się również wszelkie postacie energii
oraz materiały w stanie innym niż stały.
– Usługa – czynność wykonywana przez Podwykonawcę na rzecz Głównego Wykonawcy w związku lub bez
związku z dostarczeniem Towarów, stanowiąca przedmiot Umowy, w tym stanowiąca w rozumieniu kodeksu
cywilnego umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło lub umowę o roboty budowlane.
− Umowa – dokument określający zobowiązania Stron, na który składają się: Warunki, Zamówienie jak i wszystkie
Załączniki.
− Wady – wady Towaru lub Usługi albo nienależyte wykonanie Usługi;
− Warunki – niniejsze ogólne warunki umów EL – LOGIC Grzegorz Kulawik Sp. z o.o.
− Wynagrodzenie – ekwiwalent za Towar lub Usługę wskazaną w Zamówieniu wyrażony w pieniądzu lub w inny
sposób;
− Zamówienie – oświadczenie Stron o zawarciu Umowy na warunkach określonych w tym oświadczeniu,
załącznikach do niego i Warunkach.

3. Zawarcie Umowy.
3.1. Główny Wykonawca przesyła Podwykonawcy w formie dokumentowej Zamówienie wraz z Załącznikami,
określając w nim Termin Przyjęcia. W razie wątpliwości Główny Wykonawca jest związany ofertą aż do Terminu
Przyjęcia. Strony uznają, że dla skutecznego doręczenia Zamówienia i zawarcia Umowy nie jest konieczne
doręczenie Podwykonawcy Warunków jeżeli znajdują się one na stronie internetowej Głównego Wykonawcy, lub
jeżeli Podwykonawca miał możliwość z łatwością się o nich dowiedzieć.
3.2. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a Głównym Wykonawcą zostaje zawarta poprzez akceptację przez
Podwykonawcę treści skierowanego do niego dokumentu Zamówienia. Do akceptacji dochodzi w formie
dokumentowej, poprzez złożenie przez Podwykonawcę na dokumencie Zamówienia swojego podpisu
i parafowania załączników do dokumentu Zamówienia i Warunków albo poprzez jednoznaczne oświadczenie woli
Podwykonawcy wyrażone w formie dokumentowej akceptacji treści dokumentu Zamówienia, załączników do
dokumentu Zamówienia i Warunków.
3.3. Do zawarcia Umowy dochodzi pod warunkiem akceptacji treści dokumentu Zamówienia, załączników do
dokumentu Zamówienia i Warunków przez Podwykonawcę w Terminie Przyjęcia.
3.4. Jeśli Główny Wykonawca wraz z dokumentem Zamówienia nie doręczył Podwykonawcy Warunków,
Podwykonawcę obowiązują Warunki o treści dostępnej na stronie internetowej Głównego Wykonawcy w dniu
skierowania do Podwykonawcy dokumentu Zamówienia.
3.5. Na postanowienia Umowy składają się:
(a) Zamówienie,
(b) załączniki do dokumentu Zamówienia,
(c) Warunki.
W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami Strony przyjmują następującą hierarchię dokumentów:
(1) Zamówienie,
(2) Załączniki do dokumentu Zamówienia,
(3) Niniejsze Warunki.
3.6. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Podwykonawcy nie oznaczają ich przyjęcia przez Głównego
Wykonawcę.
3.7. Warunki nie rodzą po stronie Głównego Wykonawcy żadnych zobowiązań do składania Zamówień.

4. Wykonanie Umowy.
4.1. Podwykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem oraz infrastrukturą i personelem
niezbędnym do wykonania Umowy, a także posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, licencje, zezwolenia,
uprawnienia i koncesje i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania
Umowy.
4.2. Podwykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszystkich prac niezbędnych do
realizacji przedmiotu Umowy, również tych nie wymienionych w załącznikach do Umowy, lecz których konieczność
można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Projektowej (w przypadkach gdy Dokumentacja Projektowa
została mu przekazana), obowiązujących norm, przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych. Za
wykonanie wyżej wymienionych prac Podwykonawca nie jest uprawniony żądać od Głównego Wykonawcy
dodatkowej zapłaty, czy domagać się przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
Uszczegółowienie lub rozwinięcie dostarczonej Dokumentacji Projektowej będące konsekwencją dostosowania jej
do charakteru i przeznaczenia realizowanej Inwestycji, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i
sztuki budowlanej nie będzie rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego.
Podwykonawca jest zobowiązany do stosowania się do zmian w Dokumentacji Projektowej, jednakże zmiana w
Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Podwykonawcy z należytego wykonania Umowy.
4.3. Podwykonawca zobowiązany jest do weryfikacji poprawności i kompletności przekazanej mu dokumentacji
Jeżeli dostarczona przez Głównego Wykonawcę Dokumentacja Projektowa zawiera błędy lub nie nadaje się do
prawidłowego wykonania Umowy, Podwykonawca powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia
przekazania Dokumentacji Projektowej przez Głównego Wykonawcę, zawiadomić o tym Głównego Wykonawcę
w formie dokumentowej pod rygorem nieważności oraz braku możliwości powoływania się na skutki błędów
w dokumentacji projektowej. W przypadku niepowiadomienia Głównego Wykonawcy o błędach Dokumentacji
Projektowej, Główny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykonania Umowy na
podstawie Dokumentacji Projektowej.
4.4. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy zgodnie z instrukcjami Głównego Wykonawcy,
jednakże zastosowanie się przez Podwykonawcę do instrukcji Głównego Wykonawcy nie zwalnia Podwykonawcy
z należytego wykonania Umowy.
4.5. Główny Wykonawca ma prawo do bieżącego nadzorowania sposobu wykonywania Umowy przez
Podwykonawcę.
4.6. W przypadku, gdy Podwykonawca wykonuje Umowę nienależycie (niezgodnie z Umową, normami
technicznymi, zasadami BHP, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, Dokumentacją Projektową,
dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa), Główny Wykonawca ma prawo według swego
wyboru:
(a) odstąpić od Umowy, po uprzednim wezwaniu Podwykonawcy do realizacji Umowy zgodnie z ww. wytycznymi
i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego, 3-dniowego terminu, liczonego od dnia odbioru wezwania, przy czym
dopuszcza się wysłanie wezwania do realizacji Umowy listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
elektronicznie poprzez e-mail.
(b) nie przyjąć Towaru lub Usługi i nakazać Podwykonawcy ponowne wykonanie zobowiązania;
c) przyjąć Towar lub Usługę i stosunkowo obniżyć Wynagrodzenie Podwykonawcy;
(d) poprawić/wykonać przedmiot świadczenia Podwykonawcy wynikający z Umowy we własnym zakresie lub
powierzyć poprawienie/wykonanie przedmiotu świadczenia Podwykonawcy wynikającego z Umowy osobie trzeciej
– na koszt i ryzyko Podwykonawcy, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Sądu w tym zakresie; w takim
przypadku Podwykonawca zobowiązany będzie do dokonania na rzecz Generalnego Wykonawcy zwrotu
wszystkich poniesionych przez niego kosztów z tego tytułu;. Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów
związanych z wykonawstwem zastępczym z wynagrodzenia Podwykonawcy.
Prawo do odstąpienia od umowy Główny Wykonawca może zrealizować w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąca
od dnia terminu na wykonania Umowy przez Podwykonawcę określonego w Zamówieniu.
4.7. Podwykonawca nie ma prawa przeniesienia swoich praw i zobowiązań, w tym w szczególności wierzytelności
wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Głównego Wykonawcy, wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Główny Wykonawca może przenieść prawa i zobowiązania wynikające
z Umowy na osoby trzecie na co Podwykonawca wyraża zgodę.
4.8. Główny Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Wynagrodzenia określonego w Umowie, o ile
Podwykonawca należycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy.
4.9. Jeśli nic innego nie wynika z treści Zamówienia, Podwykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całości
sprzętu niezbędnego do realizacji prac w ramach Usług również w przypadku, gdy ich realizacja przypadnie na
okres zimowy.
4.10. W przypadku, gdy Umowa realizowana jest w związku z umową zawartą pomiędzy Generalnym Wykonawcą
a podmiotem trzecim, celem Zamówienia jest przeniesienie na Podwykonawcę na zasadzie „back to back”
obowiązków Generalnego Wykonawcy, wynikających z takiej Umowy, wraz z załącznikami do niej (w
szczególności OWU i dokumentacji projektowej), pod warunkiem, że dokumenty te zostały udostępnione
Podwykonawcy najpóźniej w chwili zawarcia Umowy. Wszystkie obowiązki Generalnego Wykonawcy, wskazane
w dokumentach (min. zamówieniach i protokołach) ze zdania poprzedzającego, a także w załącznikach, stają się
obowiązkami Podwykonawcy.
4.11. W przypadku, gdy na skutek jakichkolwiek działań bądź zaniechań Podwykonawcy, choćby nieumyślnych,
Inwestor bądź jakikolwiek podmiot trzeci skieruje do Generalnego Wykonawcy i w dalszej konsekwencji na
Głównego Wykonawcę jakiekolwiek roszczenia, w tym o zapłatę, odszkodowawcze, lub z tytułu kar umownych, to
Podwykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Generalnego Wykonawcę i/lub Głównego Wykonawcę
wszelkich poniesionych z tego tytułu opłat, kosztów, wydatków i zapłaconych odszkodowań i kar.
Odpowiedzialność Podwykonawcy w powyższym zakresie kształtowana będzie w oparciu o zasadę ryzyka.
4.12 . Podwykonawca poniesie wszelkie koszty związane z należytym i zgodnym z Zamówieniem, dokumentacją
techniczną, a także przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, nawet jeżeli nie były wyraźnie wymienione
w dokumentach załączonych do Zamówienia lub nie wynikają z ich treści, o ile tylko okażą się konieczne do
wykonania i zakończenia przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty prac i innych czynności niezbędnych do
całkowitego wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od ich wartości i ilości, w tym koszty prac niezbędnych do
usunięcia braków lub przeoczeń, niezgłoszonych przed akceptacją Zamówienia przez Podwykonawcę poniesie
Podwykonawca.
4.13 .Podwykonawca nie będzie mógł powoływać się na brak wytycznych lub informacji ze strony Generalnego
Wykonawcy i/lub Głównego Wykonawcy, by usprawiedliwić opóźnienia w wykonywaniu i zakończeniu
wykonywania Zamówienia lub usprawiedliwić wykonanie Zamówienia niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, mającymi zastosowanie do jego zakresu.

5. Dalsi Podwykonawcy.
5.1. Podwykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu Umowy z Dalszymi Podwykonawcami tylko
w przypadku uprzedniego uzyskania zgody Głównego Wykonawcy, w formie dokumentowej pod rygorem
nieważności. Podwykonawca występując o udzielenie zgody Głównego Wykonawcy, określi w sposób precyzyjny
proponowanego Dalszego Podwykonawcę, wskaże zakres prac, który ma wykonywać Dalszy Podwykonawca,
wartość tych prac oraz zobowiąże się do zawarcia umowy z Dalszym Podwykonawcą, której postanowienia nie
będą sprzeczne z Umową. Główny Wykonawca w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wniosku o udzielenie zgody,
wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia, przy czym brak udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie należy
poczytywać za odmowę udzielenia zgody przez Głównego Wykonawcę.
5.2. W związku z wnioskiem o udzielenie zgody, o którym mowa w pkt 5.1., Główny Wykonawca może, w terminie
14 dni od dnia doręczenia wniosku o udzielenie zgody, zażądać od Podwykonawcy przedstawienia dodatkowych
dokumentów, w szczególności projektu umowy lub umowy łączącej Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą,
dokumentów potwierdzających posiadanie przez Dalszego Podwykonawcę pozwoleń, licencji, uprawnień lub
potwierdzających jego kwalifikacje. Termin do udzielenia zgody przez Głównego Wykonawcę rozpoczyna bieg od
dnia doręczenia Głównemu Wykonawcy żądanych dokumentów.
5.3. Niezależnie od wyrażonej zgody, o której mowa w pkt 5.1., Głównemu Wykonawcy w każdym przypadku
i czasie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania przez Dalszych Podwykonawców
obowiązków Podwykonawcy określonych w Umowie, zgłoszonego w formie dokumentowej, w szczególności, jeżeli
Dalszy Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania Umowy. Od momentu doręczenia Podwykonawcy
sprzeciwu Głównego Wykonawcy, Podwykonawca oświadcza, że Dalszy Podwykonawca nie będzie wykonywał
obowiązków Podwykonawcy określonych w Umowie, za co Podwykonawca ponosi odpowiedzialność.
Podwykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia doręczenia sprzeciwu,
przystąpić do wykonywania obowiązków określonych w Umowie lub wystąpić o udzielenie zgody Głównego
Wykonawcy na powierzenie wykonania obowiązków określonych w Umowie nowemu Dalszemu Podwykonawcy.
5.4. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Dalszego Podwykonawcy
na zasadzie ryzyka, choćby nie ponosił winy w wyborze lub powierzył wykonanie umowy podmiotowi profesjonalnie
trudniącemu się danymi czynnościami. Podwykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez Dalszego
Podwykonawcę w majątku Głównego Wykonawcy i podmiotów trzecich podczas lub przy okazji realizacji umowy.
Podwykonawca zwolni z odpowiedzialności Głównego Wykonawcę w sytuacji, gdy ten zostałby pociągnięty do
odpowiedzialności odszkodowawczej z powodu działania lub zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.
5.5. Powierzenie przez Podwykonawcę wykonania części pac innym podmiotom nie może prowadzić do
podwyższenia wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
5.6. W przypadku wykonania prac objętych Umową przez Dalszych Podwykonawców Podwykonawcy,
Podwykonawca zobowiązuje się do terminowego regulowania ich należności. W sytuacji uiszczenia należności
przez El-logic na rzecz Dalszych Podwykonawców kwoty z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, a w
następnej kolejności z kaucji gwarancyjnej lub innego zabezpieczenia Umowy wniesionego przez Podwykonawcę.
W przypadku powzięcia przez El-logic informacji i jakichkolwiek zaległościach płatniczych Podwykonawcy wobec
Dalszych Podwykonawców, Podwykonawca zobowiązany będzie do ustanowienia zabezpieczenia ewentualnej
wierzytelności regresowej El-logic wobec Podwykonawcy, z tytułu zaspokojenia przez El-logic roszczeń Dalszego
Podwykonawcy, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez El-logic z winy Podwykonawcy.

6. Obowiązki Podwykonawcy.
6.1. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy z najwyższą starannością przyjętą w obrocie
profesjonalnym, rzetelnie, w terminach wynikających z Umowy, zgodnie ze wskazówkami Głównego Wykonawcy,
aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, Dokumentacją Projektową, obowiązującymi warunkami i normami
technicznymi oraz przepisami prawa, nie naruszając przy tym praw osób trzecich.
6.2. Podwykonawca zobowiązany jest ponadto:
(a) zapewnić odpowiedni sprzęt i personel o kwalifikacjach gwarantujących właściwe i terminowe wykonanie
Umowy;
(b) niezwłocznie informować Głównego Wykonawcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na
terminowość i sposób wykonania Umowy, co jednakże nie zwalnia Podwykonawcy z wykonania zobowiązań
określonych w Umowie; pod rygorem utraty możliwości powoływania się na te okoliczności w terminie późniejszym;
(c) przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej, jak i innych ogólnie przyjętych
w danych okolicznościach norm postępowania, zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i higieny
pracy.
6.3. Personel Podwykonawcy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, norm, procedur wewnętrznych i
zwyczajów obowiązujących na terenie przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy i Terenie Budowy. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obowiązywania tych przepisów, norm, procedur lub zwyczajów
Podwykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Głównego Wykonawcy o udzielenie w tej kwestii wiążących
informacji.
6.4. Podwykonawca zobowiązuje się zapewnić, że personel Dalszego Podwykonawcy będzie zobowiązany do
przestrzegania przepisów, norm, procedur wewnętrznych i zwyczajowych obowiązujących na terenie
przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy i Terenie Budowy.
6.5. Główny Wykonawca ma prawo weryfikować kwalifikacje jak i uprawnienia członków personelu Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy. Podwykonawca przedstawi na żądanie Głównego Wykonawcy wszelkie dokumenty
lub zaświadczenia potwierdzające kwalifikację lub uprawnienia członków personelu Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.
6.6. W przypadku niewystarczających kwalifikacji członków personelu Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy lub jeżeli członek personelu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w ocenie Głównego
Wykonawcy dopuścił się istotnych zaniedbań w wykonywaniu Usług lub dostawie Towaru, Podwykonawca na
żądanie Głównego Wykonawcy wyrażone w formie dokumentowej, w ciągu 5 dni od doręczenia żądania zastąpi
takiego członka personelu innym. Zmiana członka personelu na żądanie Głównego Wykonawcy nie zwalnia
Podwykonawcy z należytego wykonania zobowiązań zgodnie z Umową.
6.7. Jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca posługuje się sprzętem, materiałami lub urządzeniami,
których parametry techniczne lub stan techniczny nie gwarantują prawidłowego wykonania Umowy lub nie
spełniają wymagań określonych w Umowie, Podwykonawca, na żądanie Głównego Wykonawcy, niezwłocznie
usunie wskazany przez Głównego Wykonawcę sprzęt, materiały lub urządzenia z Terenu Budowy i zastąpi je
zamiennikami, które gwarantują wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią. Jeżeli Podwykonawca nie zastosuje się
do żądania Głównego Wykonawcy, sprzęt, materiały lub urządzenia mogą zostać usunięte na polecenie Głównego
Wykonawcy przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
6.8. W przypadku wystąpienia po stronie Podwykonawcy jakichkolwiek okoliczności powodujących opóźnienia,
utrudnienia lub przeszkody w wykonaniu przez niego Umowy, Podwykonawca niezwłocznie poinformuje o tym
Głównego Wykonawcę. Główny Wykonawca może według własnego wyboru odstąpić od Umowy, powierzyć
dalsze wykonanie Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy lub zażądać od Podwykonawcy
zapewnienia wykonania Umowy przez inny podmiot. Podwykonawca gwarantuje należyte wykonanie Umowy
przez ten podmiot i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez
niego Umowy.
6.9. W przypadku, gdy Główny Wykonawca poinformuje Podwykonawcę o treści zobowiązań Głównego
Wykonawcy wynikających z umowy zawartej z Inwestorem, Podwykonawca zobowiązany jest wykonywać swoje
zobowiązania w sposób nienaruszający zobowiązań Głównego Wykonawcy wobec Generalnego Wykonawcy. W
przypadku, w którym umowa zawarta między Głównym Wykonawcą a Generalnym Wykonawcą jest sprzeczna z
Umową lub zawiera zobowiązania nieprzewidziane w Umowie, Podwykonawcę obowiązują postanowienia
umowne dotyczące Głównego Wykonawcy wynikające z umowy zawartej przez Głównego Wykonawcę z
Generalnym Wykonawcą, jeżeli Podwykonawca miał możliwość zapoznania się z nią.
6.10. Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Głównego Wykonawcę o wszelkich sporach i
postępowaniach sądowych z Dalszymi Podwykonawcami toczących się w związku z realizacją Umowy, które mogą
dotyczyć interesu prawnego Głównego Wykonawcy.
6.11. W przypadku wystąpienia z roszczeniem przez Dalszego Podwykonawcę wobec Głównego Wykonawcy,
Podwykonawca zobowiązuje się zwolnić Głównego Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Dalszych
Podwykonawców oraz zapłacić wszelkie ewentualne koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione przez
Głównego Wykonawcę w związku z dochodzeniem swoich praw przez Dalszego Wykonawcę, jak i pokryć wszelką
szkodę poniesioną przez Głównego Wykonawcę z tego tytułu, w tym z tytułu należnego osobie trzeciej
odszkodowania.
6.12. Główny Wykonawca poinformuje Podwykonawcę o wszelkich sporach i postępowaniach sądowych
toczących się w związku z realizacją Umowy, które mogą dotyczyć interesu prawnego Głównego Wykonawcy.
Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Głównego Wykonawcy w
charakterze interwenienta ubocznego i działać w jego interesie.
6.13. Strony zobowiązują się do powoływania w procesie sądowym wszczętym w związku z realizacją Umowy
jedynie dowodów z dokumentów w postaci: Zamówienia, załączników do dokumentu Zamówienia, Warunków, oraz
dokumentów, których możliwość sporządzenia wynika z treści Umowy. W razie wszczęcia postępowania
sądowego w związku z realizacją Umowy Strony mogą odmiennie uregulować dopuszczalność określonych
dowodów w tym postępowaniu.

7. Zmiana Umowy.
7.1. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy powstanie konieczność zmiany jej przedmiotu, warunków, sposobu
realizacji, terminów realizacji, w szczególności właściwości i zakresu Towarów lub Usług, Strona wnosząca o
zmianę niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę w formie dokumentowej, przedstawiając zakres zmiany
Umowy. Strona, która otrzymała wniosek o zmianę Umowy przedstawi swoje stanowisko, w terminie nie dłuższym
niż 7 dni. Zmiana Umowy nastąpi w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
7.2. Zmiana Przedmiotu Umowy może polegać w szczególności na rezygnacji przez Głównego Wykonawcę z
części Towarów lub Usług. Główny Wykonawca może także odstąpić od umowy w zakresie części lub całości
Towarów lub Usług, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia upływu określonego w Umowie terminu
na wykonanie Umowy przez Podwykonawcę, o ile Podwykonawca w tym zakresie nie wykonał Umowy. W
wypadkach tych Wynagrodzenie za Towar lub Usługę ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

8. Dostawa Towaru.
8.1. Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Towar do miejsca wskazanego przez Głównego Wykonawcę i
dokonania jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Głównego Wykonawcę oraz w terminie wynikającym z
Umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, zapewniając we własnym zakresie i na własny koszt sprzęt
i materiały niezbędne do dostarczenia Towarów, jak i zapewnić personel w odpowiedniej ilości i o kwalifikacjach
umożliwiających dostarczenie Towaru.
8.2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
szczególności w związku wyborem środka transportu, ubezpieczeniem dostarczanego Towaru, magazynowania
Towaru w czasie dostawy, jego rozładunku i załadunku.
8.3. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany za pośrednictwem osoby trzeciej (przewoźnika) do przesyłki
powinna być załączona:
(a) informacja identyfikująca Umowę;
(b) specyfikacja wysyłkowa wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań oraz ze wszelkimi instrukcjami
niezbędnymi dla prawidłowego rozładunku Towaru.
8.4. Wraz z Towarem, niezależnie od dokumentów wskazanych w pkt 8.3, Podwykonawca zobowiązany jest
dostarczyć:
(a) oryginał faktury VAT wraz z dokumentem WZ;
(b) kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego montażu Towaru na miejscu użytkowania,
rozruchu, eksploatacji, obsługi i konserwacji, zawierającą m.in. rysunki konstrukcyjne, rysunki montażowe wraz z
niezbędnymi informacjami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itd. w języku
polskim;
(c) atesty, opinie techniczne, certyfikaty oraz potwierdzenia przeprowadzenia analiz, prób i dopuszczeń wymagane
przez przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej;
(d) instrukcje prawidłowego magazynowania Towaru;
(e) dokument gwarancji jakości producenta lub sprzedawcy Towaru.
8.5. Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3 i 8.4, powoduje, iż Towar nie będzie uważany za
dostarczony.
8.6. Za datę dostawy Towaru rozumie się datę przekazania Towaru wraz z dokumentami, o których mowa w pkt.
8.3 i 8.4 Głównemu Wykonawcy w miejscu określonym w Umowie i potwierdzenie tego faktu w podpisanym przez
Strony protokole odbioru zgodnie z postanowieniami pkt. 10.
8.7. Jeśli nie uzgodniono inaczej, Podwykonawca zawiadomi Głównego Wykonawcę z 5 dniowym wyprzedzeniem
o terminie Dostawy, z uwzględnieniem konkretnego dnia i godziny.
8.8. Dostawy częściowe są dopuszczalne jedynie wówczas, gdy zostało to wyraźnie przewidziane w Umowie. W
przypadku dostaw częściowych za datę dostawy uważa się datę przekazania Głównemu Wykonawcy ostatniej
dostawy częściowej.
8.9. Podwykonawca może dostarczyć Towar przed uzgodnionym terminem, jeśli Główny Wykonawca wyrazi na to
zgodę. W przypadku przedterminowej dostawy Towarów stanowiących przedmiot Umowy, bez wcześniejszego
uzgodnienia z El-logic możliwości takiej wcześniejszej dostawy, El-logic zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia lub zwrotu Towaru na koszt i ryzyko Podwykonawcy lub obciążenia Podwykonawcy odpowiednimi
kosztami składowania.
8.10. Jeśli nie uzgodniono inaczej, dostarczany Towar należy zapakować stosownie do właściwości Towaru, w
sposób który zapewnia jego ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie załadunku, transportu i
rozładunku. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Towar do czasu jego protokolarnego odbioru przez
Głównego Wykonawcę. Na żądanie Głównego Wykonawcy Podwykonawca zobowiązany jest odebrać
opakowania.
8.11. Jeśli nie postanowiono inaczej:
(a) w przypadku Towaru importowanego, Podwykonawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na
obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
(b) w przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Podwykonawca zobowiązany jest do wypełnienia
wszelkich wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie VAT, podatku
akcyzowego i dopuszczenia Towaru do obrotu.
8.12. Jeżeli nie postanowiono inaczej, dostarczony Towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych, zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie.
8.13. Podwykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w związku z jakimikolwiek kosztami związanymi
z dostawą Towaru, w tym w związku z poniesieniem kosztów związanych z dostawą, załadunkiem, transportem,
wysyłką, magazynowaniem, opakowaniem, ubezpieczeniem oraz wyładunkiem Towarów, należności celnych,
podatków importowych, wyboru trasy dostawy, konieczności zabezpieczenia trasy dostawy przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem.
8.14. Podwykonawca, na żądanie Głównego Wykonawcy, przeprowadzi przeszkolenie personelu Głównego
Wykonawcy w zakresie rozruchu, eksploatacji, obsługi i konserwacji dostarczonych Towarów.

9. Montaż Towaru.
9.1. W przypadku, gdy Umowa obejmuje dokonanie instalacji, montażu i rozruchu Towaru, Podwykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za Towar do czasu odbioru przez Głównego Wykonawcy Towaru, po jego zamontowaniu
i rozruchu, w tym za skutki niewłaściwej instalacji, montażu i rozruchu Towaru.
9.2. Podwykonawca dokona instalacji, montażu i rozruchu Towaru zgodnie z dokumentacją techniczną Towaru,
właściwymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
9.3. Po przeprowadzeniu instalacji, montażu Towaru Podwykonawca przeprowadzi testy, próby lub badania
zainstalowanego/zamontowanego Towaru, na własny koszt i ryzyko, w zgodzie z przepisami prawa, właściwymi
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej, a o ich rezultacie poinformuje Głównego Wykonawcę.
Podwykonawca zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia pomiarowe konieczne do przeprowadzenia testów, prób
lub badań.
9.4. Termin przeprowadzenia testów, prób lub badań Podwykonawca uzgodni z Głównym Wykonawcą. Jeżeli w
umowie nie postanowiono inaczej Podwykonawca przeprowadzi testy, próby lub badania samodzielnie.
9.5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych testów, prób lub badań Towar okaże się być niezgodny z Umową, lub
uszkodzony, wadliwy lub niezdatny do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Podwykonawca niezwłocznie
dokona demontażu Towaru, dostarczy i zamontuje nowy Towar, wolny od wad, na swój koszt i ryzyko

10. Odbiór Towaru / Usługi.
10.1. Główny Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i zgodności Towaru z Umową w terminie
21 dni od jego otrzymania.
10.2. Ryzyko utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Głównego Wykonawcę z chwilą dokonania odbioru
Towaru potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, stwierdzającym dokonanie dostawy Towaru lub wykonanie Usługi zgodnie z Umową.
10.3. W przypadku, gdy Umowa obejmuje dokonanie instalacji, montażu lub rozruchu Towaru odbiór zostanie
przeprowadzony po ich dokonaniu i po przeprowadzeniu testów, prób lub badań, o których mowa w pkt 9.3.
10.4. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie wskazanym przez Głównego Wykonawcę, jednakże nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Podwykonawcę gotowości do dokonania odbioru.
10.5. Jeżeli nic innego nie wynika z Zamówienia, warunkiem dokonania odbioru jest przeprowadzenie przez
Podwykonawcę wymaganych prób i badań Towaru oraz przeszkolenie przedstawicieli Głównego Wykonawcy w
zakresie zasad prawidłowej obsługi Towaru.
10.6. Jeśli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, Główny Wykonawcy odstąpi od odbioru do czasu
usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po usunięciu wad Strony ponownie przystąpią do odbioru.
Koszt usunięcia wad i ponownego odbioru obciąża Podwykonawcę.
10.7. Każdorazowo z czynności odbioru sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.
10.8. Niezgłoszenie przez Głównego Wykonawcę roszczeń z tytułu wad Towaru lub Usług, jak i nienależytego
wykonania Usługi w protokole odbioru nie uniemożliwia ich późniejszego zgłoszenia, w szczególności jeżeli wady
te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub zostały zatajone przez Podwykonawcę a także nie
powoduje utraty roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
10.9. Dostarczenie Towarów lub wykonanie Usług niezgodnie z Umową, wadliwie, niekompletnie lub bez
wymaganej dokumentacji nie będzie traktowane jako wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę, a Główny
Wykonawca nie będzie zobowiązany do odebrania takiego Towarów lub Usług i do zapłaty z tego tytułu
Wynagrodzenia.

11. Wynagrodzenie, warunki płatności.
11.1. Jeśli w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, to:
(a) Wynagrodzenie wskazane w Zamówieniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym,
(b) kwota Wynagrodzenia wskazana w Zamówieniu jest kwotą netto,
(c) Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w
szczególności: koszt załadunku, transportu, wysyłki, opakowania, ubezpieczenia, wyładunku Towarów i
materiałów, podatki i opłaty, koszt prac instalacyjnych, koszt prac montażowych, koszt wykonania wymaganych
testów, prób i badań, dojazdu i zakwaterowania osób niezbędnych do świadczenia Usług oraz specjalistów, koszt
szkolenia pracowników Głównego Wykonawcy w zakresie obsługi i prawidłowego użytkowania Towarów, koszty
dokumentacji, serwis gwarancyjny, koszty usunięcia wad i usterek, koszty ubezpieczenia, Roboty dodatkowe,
Roboty zamienne.
(d) O ile w wyniku wykonania Zamówienia powstaną po stronie Podwykonawcy majątkowe lub osobiste prawa
autorskie i o ile w ramach realizacji Zamówienia dojdzie do zbycia tychże praw, licencji lub praw do egzemplarza
na rzecz El-logic, Wynagrodzenie określone przez Strony w Zamówieniu zawiera całkowite wynagrodzenie z tytułu
tych praw, a Podwykonawca przenosi na El-logic całość majątkowych praw autorskich, na wszelkich znanych
Stronom polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
11.2. Zapłata Wynagrodzenia zostanie zrealizowana w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od dnia
doręczenia Głównemu Wykonawcy faktury VAT wystawionej zgodnie z właściwymi przepisami prawa wraz z
podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru potwierdzającym dokonanie dostawy Towaru, wykonanie
Usługi lub Etapu zgodnie z Umową, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w fakturze VAT.
11.3. W przypadku dostarczenia przez Podwykonawcę faktury VAT wystawionej niezgodnie z właściwymi
przepisami prawa lub nieprzedłożenia protokołu, o którym mowa w pkt 10.2. Główny Wykonawca ma prawo
wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu uzupełnienia lub usunięcia nieprawidłowości lub braków.
11.4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Podwykonawca zobowiązuje
się do niezwłocznego poinformowania Głównego Wykonawcy o każdej zmianie dotyczącej statusu Podwykonawcy
jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego. Podwykonawca ponosi wobec Głównego Wykonawcy
odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany
statusu Podwykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT
11.5. Podwykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Podwykonawcy, wskazany w fakturze VAT, jest zgodny z
rachunkiem bankowym widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym
w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Podwykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego informowania Głównego Wykonawcy, o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego
jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Podwykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec Głównego Wykonawcy za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Głównego
Wykonawcy przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie
podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT lub wynikłe ze zmiany lub niezgodności pomiędzy numerem
rachunku bankowego wskazanym na fakturze VAT, a numerem rachunku bankowego Podwykonawcy wskazanym
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.
11.6. Za datę płatności należy rozumieć datę wykonania przez Głównego Wykonawcę przelewu bankowego na
rachunek bankowy Podwykonawcy.
11.7. W przypadku niewykonania przez Podwykonawcę Umowy w całości Główny Wykonawca jest uprawniony do
odmowy dokonania płatności.
11.8. W przypadku, gdy w Zamówieniu kwota Wynagrodzenia została określona w walucie obcej, będzie ona
podlegała przeliczeniu na walutę polską w oparciu o średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski,
obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT lub w dniu dokonania płatności.
11.9. Wszelkie ograniczenia prawa Głównego Wykonawcy do powstrzymywania się ze spełnieniem świadczenia
wzajemnego na rzecz Podwykonawcy lub ograniczenia możliwości potrącenia przez Głównego Wykonawcy
wzajemnych roszczeń są bezskuteczne wobec Głównego Wykonawcy.
11.10. Główny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapłacie będące wynikiem działania lub
zaniechania banku Głównego Wykonawcy lub Podwykonawcy.
11.11. Podwykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem bądź wykonaniem Umowy.
11.12. Podwykonawca, na żądanie Głównego Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zapłaty wynagrodzenia przez
Głównego Wykonawcę, zobowiązany jest złożyć Głównemu Wykonawcy oświadczenie, z którego wynikać będzie,
że otrzymał należne wynagrodzenie. Podwykonawca jest także zobowiązany do złożenia Głównemu Wykonawcy,
wraz z fakturą VAT, oświadczenia dotyczącego stanu rozliczeń pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku, gdy Główny Wykonawca na podstawie przepisów prawa, odpowiadać będzie
solidarnie za zapłatę wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, Główny Wykonawca będzie miał prawo do
dokonania bezpośredniej płatności Dalszym Podwykonawcom i potrącenia dokonanej płatności z
Wynagrodzeniem Podwykonawcy. W przypadku, gdy załącznikiem do Zamówienia są wzory odpowiednich
oświadczeń, Podwykonawca zobowiązany jest składać te oświadczenia zgodnie z tymi wzorami.
11.13. W przypadku, w którym wolą Podwykonawcy jest otrzymanie przedpłaty (zaliczki) na wykonanie
Zamówienia, w terminie 3 dni od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Podwykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Głównemu Wykonawcy, w celu dokonania weryfikacji sytuacji finansowej Podwykonawcy,
sprawozdanie finansowe dotyczące Podwykonawcy za ostatni rok obrachunkowy oraz sprawozdanie F-01 za
ostatni kwartał przed przyjęciem Zamówienia do realizacji. W przypadku nieprzedstawienia wskazanych wyżej
dokumentów lub w przypadku uznania przez Głównego Wykonawcę, że kondycja finansowa Podwykonawcy nie
gwarantuje ewentualnego zwrotu przedpłaty (zaliczki) w przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania
Zamówienia, Główny Wykonawca odmówi udzielenia przedpłaty (zaliczki). Mimo to przedpłata (zaliczka) może
zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia przez Podwykonawcę zaakceptowanego przez Głównego
Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu przedpłaty (zaliczki).

12. Zabezpieczenie Umowy.
12.1. Przed, jak i po zawarciu Umowy Główny Wykonawca może żądać od Podwykonawcy w szczególności:
(a) zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w związku z prowadzoną
przez Podwykonawcę działalnością oraz posiadanym mieniem na kwotę określoną przez Głównego Wykonawcę;
(b) zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków swoich pracowników,
uczestniczących w realizacji Umowy;
(c) zawarcia umowy ubezpieczenia mienia Podwykonawcy służącego do realizacji Umowy;
(d) przedłożenia bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej dobrego i
terminowego wykonania Umowy na kwotę określoną przez Głównego Wykonawcę;
(e) w przypadku nie przedłożenia gwarancji bankowej, o której mowa w pkt 12.1 lit d, Główny Wykonawca może
żądać wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10% Wynagrodzenia w postaci kaucji gwarancyjnej w celu
zabezpieczenia wszelkich roszczeń Głównego Wykonawcę wynikających z Umowy, a w szczególności
zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji – jeśli inaczej nie określono w Zamówieniu.
Główny Wykonawca może dokonać potrącenia kwoty zabezpieczenia z Wynagrodzeniem Podwykonawcy.
12.2. Jeżeli Główny Wykonawca zażąda od Podwykonawcy zawarcia umowy, o której mowa w pkt 12.1 lit a, b lub
c, Podwykonawca przedłoży Głównemu Wykonawcy kopie polisy ubezpieczeniowej, w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia z żądaniem zawarcia umowy przez Głównego Wykonawcę.
12.3. Podwykonawca powiadomi Głównego Wykonawcę o każdym przypadku wystąpienia szkody, oraz podejmie
niezwłocznie niezbędne środki w celu zapobieżenia jej zwiększenia. Szkoda może zostać naprawiona przez
Podwykonawcę lub przez Głównego Wykonawcę, jeżeli Podwykonawca lub ubezpieczyciel Podwykonawcy zwróci
pełen koszt poniesiony przez Głównego Wykonawcę z tytułu jej naprawienia. Ryzyko wynikające z naprawienia
szkody przez Głównego Wykonawcę ponosi Podwykonawca. Jeżeli szkoda wynikła z winy Podwykonawcy,
Główny Wykonawca może zatrzymać część Wynagrodzenia odpowiadającą wysokości szkody, do dnia
wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela Podwykonawcy.
12.4. Jeżeli Główny Wykonawca zażąda od Podwykonawcy przedłożenia gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 12.1 lit d, Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć Głównemu
Wykonawcy gwarancje bankową lub ubezpieczeniową w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem przez
Głównego Wykonawcę. Gwarancja powinna obejmować cały okres realizacji Umowy oraz okres 14 dni od dnia
dokonania Odbioru.
12.5. Jeżeli Główny Wykonawca zażąda od Podwykonawcy wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 12.1
lit e, Podwykonawca wniesie zabezpieczenie w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Głównego Wykonawcę
z żądaniem.
12.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 12.1 lit e, w przypadku należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, Główny Wykonawca, dokona zwrotu 50% wniesionego zabezpieczenia w
terminie 45 dni od dnia protokolarnego odbioru stwierdzającego należyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy. Główny Wykonawca dokona zwrotu pozostałych 50% wniesionego zabezpieczenia w terminie 45 dni od
upływu okresów gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 16.

13. Kary umowne.
13.1. Podwykonawca zapłaci Głównemu Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
(a) opóźnienia Podwykonawcy w dostawie Towarów, Towarów i Usług lub Usług lub w wykonaniu danego Etapu
z przyczyn innych niż Siła Wyższa – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
(b) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w
wysokości 15 % Wynagrodzenia netto,
(c) w przypadku nie przedstawienia polisy ubezpieczeniowej w terminie, o której mowa pkt 12.2. – w wysokości
0,2% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
(e) w przypadku nie usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Głównego Wykonawcę, o której mowa pkt
10.6. – w wysokości 0,3% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,
(f) w przypadku przystąpienia do wykonywania umowy Dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony
zgodnie pkt 5.1.- w wysokości 5% Wynagrodzenia netto,
(g) w przypadku nieprzystąpienia przez Podwykonawcę do wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub
wystąpienia o udzielenie zgody, w terminie, zgodnie z pkt 5.3.w wysokości 0,2% Wynagrodzenia netto za każdy
dzień opóźnienia;
(h) w każdym przypadku naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji, o którym mowa w pkt
18 – 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązań wynikających z pkt 18
(i) w każdym przypadku naruszania zobowiązania w zakresie obowiązku ochrony informacji poufnych, o którym
mowa w pkt 19.1 – 20.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania wynikającego z pkt 19.1;
(j) w każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z firmy, logo, znaków towarowych, znaków handlowych lub
innych oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy bądź podmiotów z Głównym
Wykonawcą powiązanych, zgodnie z pkt 19.2 – 20.000,00 zł za każdy przypadek nieuprawnionego korzystania z
firmy, logo, znaków towarowych, znaków handlowych lub innych oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa
Głównego Wykonawcy bądź podmiotów z Głównym Wykonawcą powiązanych.
13.2. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Głównemu Wykonawcy jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar
umownych, Główny Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary
umownej. Kary umowne podlegają sumowaniu.
13.3. Główny Wykonawca uprawniony jest do potrącania wszelkich należnych mu kar umownych z
Wynagrodzenia. Dokonanie potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej.

14. Roboty dodatkowe i zamienne.
14.1. Główny Wykonawca ma prawo zlecić Podwykonawcy wykonacie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych,
jeżeli jest to niezbędne do wykonania Umowy. Główny Wykonawca stwierdza konieczność wykonania Robót
dodatkowych lub Robót zamiennych i zleca wykonanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych Podwykonawcy,
w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Podwykonawca ma prawo odmówić wykonania Robót
dodatkowych lub Robót zamiennych w terminie 3 dni od dnia otrzymania zlecenia na ich wykonanie, w formie
dokumentowej pod rygorem nieważności. Podwykonawca powinien uzasadnić fakt odmowy.
14.2. W przypadku, w którym wykonanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych jest niezbędne do wykonania
Umowy, w tym wynika z uzasadnionego żądania Inwestora lub Generalnego Wykonawcy, a Podwykonawca
odmówił ich wykonania, Główny wykonawca może według swojego wyboru odstąpić od Umowy lub zlecić
wykonanie Robót dodatkowy lub Robót zamiennych innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
14.3. Konieczność wykonania Robót zamiennych lub Robót dodatkowych Podwykonawca sygnalizuje Głównemu
Wykonawcy w formie dokumentowej, pod rygorem nieważności, podając uzasadnienie wykonanie Robót
zamiennych lub Robót dodatkowych. Główny Wykonawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
Podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu 1, ustosunkuje się do zawiadomienia. W razie wątpliwości brak
odpowiedzi Głównego Wykonawcy we wskazanym terminie należy poczytywać jako brak zgody na wykonanie
Robót dodatkowych lub robót zamiennych.
14.4. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, Wynagrodzenie obejmuje wykonania Robót zmiennych lub Robót
dodatkowych.
14.5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, wykonanie Robót dodatkowych lub Robót zamiennych nie ma wpływu
na termin realizacji Umowy.
14.6. Ustalenia w zakresie, o którym mowa w pkt 14.4 lub 14.5 dokonywane są przez Strony w formie
dokumentowej pod rygorem nieważności.

15. Odpowiedzialność.
15.1 W przypadku stwierdzenia wadliwości Towarów lub Usług Główny Wykonawca może według swojego
uznania:
(a) odstąpić od Umowy,
(b) żądać od Podwykonawcy dostawy Towarów bądź świadczenia Usług wolnych od wad, jak i należytego
wykonania Usług,
(c) usunąć wady we własnym zakresie oraz obciążyć kosztami Podwykonawcę lub zlecić osobie trzeciej usunięcie
wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy,
(d) obniżyć cenę wadliwych Towarów lub Usług. Główny Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku
stwierdzenia wadliwości Towaru lub Usługi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.
15.2 W każdym przypadku Główny Wykonawca może żądać naprawienia szkody powstałej na skutek wad.
15.3 Podwykonawca zobowiązuje się zwolnić Głównego Wykonawcę z obowiązku jakiegokolwiek świadczenia na
rzecz osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód na osobie, na mieniu lub szkód dla środowiska naturalnego
wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem, lub montażem, wskutek wad tkwiących w Towarze
lub wynikłych z wykonanych Usług. Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu wytoczonego przez
osobę trzecią w związku z wystąpieniem jakichkolwiek szkód na osobie, na mieniu lub szkód dla środowiska
naturalnego wyrządzonych przez Towar lub w związku z jego użytkowaniem, lub montażem, wskutek wad
tkwiących w Towarze lub wynikłych z wykonanych Usług, w charakterze interwenienta ubocznego po stronie
Głównego Wykonawcy i pokryć z tego tytułu wszelkie koszty.
15.4 Podwykonawcę obciążają wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:
(a) wypadkami pracowników Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zaistniałymi podczas wykonywania
Usługi lub dostawy Towarów,
(b) szkodami i stratami wyrządzonymi przez pracowników Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy osobom
trzecim,
(c) uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia będącego własnością lub w dyspozycji Podwykonawcy, jego
pracowników lub Dalszego Podwykonawcy.

16. Gwarancja, rękojmia.
16.1. Podwykonawca gwarantuje Głównemu Wykonawcy jakość dostarczonego Towaru i wykonanej Usługi, w tym
to, że Towar lub Usługa przez niego dostarczony/a będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami, Dokumentacją
Techniczną oraz inną dokumentacją załączoną do Umowy, a także wszelkimi wymaganiami ustalonymi w Umowie
oraz że będzie nowy, nieużywany, dobrej jakości i nadający się do przewidzianego w Umowie zastosowania,
właściwie zaprojektowany, prawidłowo wykonany i z właściwego materiału, wolny od wad.
16.2. Podwykonawca gwarantuje, że Towar lub Usługa zostanie wykonany/a oraz, jeśli wynika to z Umowy,
zmontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przepisami BHP i przepisami
przeciwpożarowymi, normami polskimi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej.
16.3. Jeśli w Zamówieniu nie postanowiono inaczej, gwarancja jest ważna przez okres 36 miesięcy liczonych od
daty podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
warunkami.
16.4. W przypadku złożenia przez Głównego Wykonawcę zawiadomienia o wadzie, która to wada wystąpiła w
okresie obowiązywania gwarancji (nawet jeśli zawiadomienie zostało złożone w terminie późniejszym),
Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni usunąć wadę. Jeżeli z umowy
wiążącej Głównego Wykonawcę z Inwestorem wynika termin krótszy, Podwykonawca zobowiązany jest usunąć
wadę w tym terminie. Usunięcie wady następuje na koszt własny Podwykonawcy, wliczając w to wszelkie
poniesione przez Podwykonawcę z tego tytułu koszty, w tym koszty demontażu i ponownego montażu, koszty
ewentualnego przewozu Towaru, podróży i zakwaterowania specjalistów Podwykonawcy.
16.5. W przypadku, gdy Podwykonawca poinformowany o wadzie nie podejmuje działań celem jej usunięcia w
terminie wyznaczonym przez Głównego Wykonawcę, zgodnie z pkt 16.4, Główny Wykonawca ma prawo do
skorzystania z uprawnień określonych w pkt 15.1. Jeśli przedmiot umowy lub jego część była już wymieniony/-a
lub naprawiony/-a przez Podwykonawcę co najmniej trzykrotnie, Generalny Wykonawca, w przypadku ponownego
ujawnienia się wady, uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez wzywania Podwykonawcy do usunięcia wady.
16.6. Powyższe nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy i
przepisów prawa, w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi.
16.7. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej w Zamówieniu, Podwykonawca wykonanej Usługi zobowiązany jest do
osiągnięcia określonego rezultatu i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak przypadku umowy o dzieło.
16.8 Brak niezwłocznego zgłoszenia wady, jak też i brak zbadania przedmiotu Umowy w chwili odbioru nie
wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.
16.9 W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych
uprawnień, przysługujących Generalnemu Wykonawcy z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania.
16.10 W przypadku usunięcia wady bądź wymiany elementu na nowy, zarówno w oparciu o postanowienia
odnośnie rękojmi, jak i gwarancji, okres gwarancji i rękojmi na dany zakres prac biegnie od początku.
16.11 Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Generalnego Wykonawcy o wyborze innego
uprawnienia, wymaga każdorazowo formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
16.12 W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi lub gwarancji,
Podwykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.
16.13. W przypadku zastępczego usunięcia wad/i lub usterek w przedmiocie Umowy, Główny Wykonawca
uprawniony jest do obciążenia Podwykonawcy dodatkową kwotą odpowiadającą równowartości 2% przedmiotu
Umowy.
16.14. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Podwykonawcy z jego obowiązków i odpowiedzialności (także
wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi) i nie narusza praw i uprawnień przyznanych Głównemu Wykonawcy.

17. Rozwiązanie Umowy.
17.1. Jeżeli przedmiotem Umowy jest zobowiązanie ciągłe lub Umowa ma charakter ramowy Główny Wykonawca
ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, bez podania przyczyn.
17.2. Jeżeli przedmiotem Umowy jest zobowiązanie ciągłe lub Umowa ma charakter ramowy Podwykonawca ma
prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym
na ostatni dzień kwartału kalendarzowego, bez podania przyczyn.
17.3. Główny Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Warunków oraz, jeżeli:
(a) Podwykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy w ciągu 7 dni od dnia
akceptacji Zamówienia lub innego dnia wskazanego w Zamówieniu jako termin rozpoczęcia wykonywania Umowy
lub przerwał wykonywanie Umowy i nie wykonuje Umowy przez okres przekraczający 7 dni,
(b) Podwykonawca opóźnia się w wykonywaniu Umowy lub Etapu tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie
Umowy lub Etapu w terminie określonym w Umowie,
(c) Podwykonawca nie przejmie protokolarnie Placu Budowy lub przekazanego mu frontu robót,
(d) Podwykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty, w szczególności nie przestrzega obowiązujących
warunków technicznych, zasad sztuki budowlanej oraz wskazań zawartych w projekcie wykonawczym,
(e) Podwykonawca nie dopełni któregokolwiek z zobowiązań wynikających z pkt. 17 Warunków – Ochrona
informacji,
(f) Naruszenia przez Podwykonawcę przepisów BHP lub obowiązującego prawa,
(g) Podwykonawca nie przedłożył gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 12.1 lit d w
terminie wskazanym w pkt 12.4,
(h) Umowa zawarta między Głównym Wykonawcą a Inwestorem zostanie rozwiązana.
(i) Podwykonawca nie reguluje płatności na rzecz swoich podwykonawców lub wprowadzi podwykonawcę
/dalszych podwykonawców bez zgody Głównego Wykonawcy,
(j) Podwykonawca da lub zaproponuje wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych w celu wynagrodzenia
lub nakłonienia jej do działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową.
17.4. Z chwilą doręczenia Podwykonawcy zawiadomienia o odstąpieniu będzie on zobowiązany do
natychmiastowego przerwania prac i dostaw w przedmiotowym zakresie oraz zabezpieczenia na własny koszt
przerwanych prac. Podwykonawca jest zobowiązany do przekazania Głównego Wykonawcy wszelkiej
dokumentacji prac, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. O ile Umowa nie stanowi inaczej,
Podwykonawca niezwłocznie usunie z placu budowy swój sprzęt i materiały. Główny Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za ochronę i zabezpieczenie sprzętu Podwykonawcy pozostawionego na placu budowy.
17.5. W przypadku skorzystania przez Głównego Wykonawcę z uprawnień, o których mowa w pkt. 17.3
Podwykonawca ma prawo wyłącznie do zapłaty części Wynagrodzenia, która pokryje wartość zakończonych a
niezapłaconych jeszcze prac wynikających z przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że zostaną potwierdzone w
protokole stanu zaawansowania prac lub protokole inwentaryzacyjnym, które zostaną sporządzone w terminie do
14 dni od dnia rozwiązania Umowy, o ile nie uzgodniono innego terminu. Zapłata części Wynagrodzenia nastąpi
w terminie do 30 dnia od dnia doręczenia Głównemu Wykonawcy przez Podwykonawcę należycie wystawionej
faktury, w oparciu o protokół, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem, że Główny Wykonawca jest
uprawniony do dokonania potrącenia z tej płatności, wszelkich płatności należnych mu od Podwykonawcy.
17.6. Podwykonawca może odstąpić od Umowy wyłącznie, jeżeli:
(a) Główny Wykonawca znajduje się w zwłoce z płatnościami przekraczającej 60 dni – po uprzednim pisemnym
wezwaniu przez Podwykonawcę Głównego Wykonawcy do dokonania zapłaty, z wyznaczeniem dodatkowego nie
krótszego niż 30 dniowy terminu na dokonanie płatności, po bezskutecznym upływie tego terminu,
(b) Główny Wykonawca nie przekaże Dokumentacji Projektu, o ile jej przekazanie jest określone w Umowie jako
niezbędne do jej realizacji, lub innej dokumentacji , która została określona w Umowie jako niezbędna do realizacji
Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Głównego Wykonawcy, z wyznaczeniem dodatkowego nie krótszego
niż 14 dni terminu na przekazanie dokumentacji, po bezskutecznym upływie tego terminu.
17.7 Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia, o którym mowa w pkt 17.3 i 17.4.w terminie do 1 miesiąca
od upływu terminu na wykonanie Umowy przez Podwykonawcę.
17.8. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Ochrona informacji.
18.1. Strony mogą uregulować zobowiązania do zachowania poufności w odrębnej Umowie. Jeżeli Strony nie
postanowiły inaczej Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
przekazanych mu przez Głównego Wykonawcę w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, a w
szczególności Informacji Poufnych.
18.2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, za Informacje Poufne uważa się w szczególności:
(a) informacje prawnie chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
(b) wszelkie informacje dotyczące działalności handlowej, spraw finansowych, ekonomicznych, technicznych,
technologicznych, organizacyjnych lub innych Głównego Wykonawcy posiadających dla Głównego Wykonawcy
wartość gospodarczą.
18.3. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
18.4. Obowiązki określone w niniejszym rozdziale nie odnoszą się do informacji, które w chwili zawarcia Umowy
były powszechnie dostępne lub po zawarciu Umowy stały się powszechnie dostępne bez naruszenia postanowień
Umowy, jak i informacji, których ujawnienia domagają się organy władzy publicznej na podstawie uprawniających
je do tego przepisów prawa.
18.5. Podwykonawca zobowiązuje się nie podawać do publicznej wiadomości żadnych informacji i danych
związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, a w szczególności nie publikować ich bez pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Głównego Wykonawcy, chyba że ujawnienie tych informacji wynika z obowiązków określonych
przepisami prawa.
18.6. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 18.1-18.5
jest zawarte na czas nieoznaczony, z dziesięcioletnim okresem wypowiedzenia.

19. Stosunki zewnętrzne, promocja.
19.1. Podwykonawca zobowiązuje się chronić wobec osób trzecich dobre imię Głównego Wykonawcy oraz jego
personelu i zobowiązuje się nie podejmować działań godzących w dobre imię Głównego Wykonawcy oraz jego
personelu.
19.2. Podwykonawca nie jest uprawniony do korzystania z firmy, logo, znaków towarowych, znaków handlowych
lub innych oznaczeń towarów, usług lub przedsiębiorstwa Głównego Wykonawcy bądź podmiotów z Głównym
Wykonawcą powiązanych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w treści Umowy.

20. Własność intelektualna.
20.1. Strony mogą uregulować wszelkie kwestie związane z prawami na dobrach niematerialnych, prawami
własności intelektualnej, dobrami osobistymi w odrębnej Umowie.
20.2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej wszelkie dobra niematerialne stworzone przez Podwykonawcę na
podstawie danych lub dokumentów dostarczonych przez Głównego Wykonawcę mogą być wykorzystywane przez
Podwykonawcę wyłącznie w celu wykonania Umowy i w zakresie do tego niezbędnym.
20.3. Podwykonawca zapewnia, iż nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności
przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know-how osób trzecich, które mogłyby zostać
naruszone przez Podwykonawcę wskutek korzystania lub rozporządzania nabytym Towarem lub Usługą.
20.4. W przypadku przedstawienia Głównemu Wykonawcy przez osobę trzecią jakichkolwiek zarzutów lub
zastrzeżeń w związku z naruszeniem praw wskazanych powyżej, Podwykonawca zobowiązuje się zwolnić
Głównego Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec tej osoby oraz zapłacić wszelkie ewentualne koszty
(w tym koszty obsługi prawnej) poniesione przez Głównego Wykonawcę w związku z dochodzeniem swoich praw
przez osobę trzecią jak i pokryć wszelką szkodę poniesioną przez Głównego Wykonawcę z tego tytułu, w tym z
tytułu należnego osobie trzeciej odszkodowania. Podwykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu
wytoczonego przez osobę trzecią w charakterze interwenienta ubocznego po stronie Głównego Wykonawcy i
pokryć z tego tytułu wszelkie koszty.

21. Oświadczenia woli.
21.1. Jeśli Umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia woli Stron, w tym w
szczególności o:
(a) zawarciu Umowy (złożenie Zamówienia, akceptacja Zamówienia),
(b) zmianie Umowy (aneks),
(c) rozwiązaniu Umowy (wypowiedzenie Umowy,),
wymagają zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
21.2. Wszelkie dokumenty, w tym w szczególności dokumenty obejmujące oświadczenia woli Stron będą
doręczane osobiście, pocztą, bądź kurierem na wskazane w Umowie adresy do korespondencji, a niezależnie od
tego także zawsze przesyłane pocztą elektroniczną na wskazane w Umowie adresy e-mail.
21.3. Oświadczenia złożone w formie dokumentowej innej niż pisemna zostaną przez Strony potwierdzone w
formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich złożenia w formie dokumentowej.
21.4. Strony określą w Zamówieniu Przedstawicieli Stron. Jeśli Strony nie dokonają ich wskazania w Zamówieniu
za Przedstawicieli Stron uważa się osoby, które zawarły Umowę oraz osoby, których umocowanie do działania w
imieniu Stron wynika z powszechnie dostępnych rejestrów lub ewidencji.

22. Siła Wyższa.
22.1. Strony nie odpowiadają jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
Umowy w zakresie spowodowanym działaniem Siły Wyższej, w szczególności Strona dotknięta Siłą Wyższą
będzie zwolniona z obowiązków przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie
jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i
udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia, wykazania zaistnienia Siły Wyższej, oraz wskazania zakresu,
w jakim jej wystąpienie uniemożliwiło wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy.
22.2. Strona dotknięta Siłą Wyższą niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty ustania Siły
Wyższej, powiadomi o tym drugą Stronę. Strona, która nie dokonała powyższego zawiadomienia, nie może
następnie powoływać się na Siłę Wyższą. Strona dotknięta Siłą Wyższą, po jej ustaniu, niezwłocznie przystąpi do
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania Siły
Wyższej. Podwykonawca ponosi we własnym zakresie poniesione przez siebie i Dalszych Podwykonawców koszty
usunięcia skutków Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej nie uprawnia Podwykonawcy do podwyższenia
Wynagrodzenia.
22.3. Główny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w mieniu Podwykonawcy w
związku ze wstrzymaniem wykonywania umowy z powodu Siły Wyższej.
22.4. Głównemu Wykonawcy przysługuje w przypadku zaistnienia Siły Wyższej prawo do odstąpienia od umowy
w terminie 30 dni od dnia poinformowania przez Stronę dotkniętą Siłą Wyższą o fakcie zaistnienia Siły Wyższej.

23. Postanowienia końcowe.
23.1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie prawo polskie i jurysdykcja sądów polskich.
23.2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów z Umowy będzie sąd właściwy dla miasta Kraków,
dzielnicy Śródmieście.
23.3. Niewykonanie lub częściowe wykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługującego jej uprawnienia nie
oznacza zrzeczenia się przez tę Stronę prawa do jego wykonania w przyszłości.
23.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność
pozostałych jej postanowień. Strony postanawiają, że nieważne postanowienia zostaną zastąpione ważnymi
postanowieniami, które będą zgodne z pierwotną wolą oraz zgodnym zamiarem Stron – w trybie przewidzianym
dla zawarcia Umowy, a w przypadku braku takiego zastąpienia w ich miejsce wejdą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
23.5. W przypadku rozbieżności między treścią Zamówienia a niniejszymi OWU, pierwszeństwo mają warunki
podane w Zamówieniu.
23.6. Wszelkie ustne uzgodnienia lub dokumenty dokonane lub sporządzone przed podpisaniem Umowy
dotyczące przedmiotu Umowy tracą moc z dniem zawarcia Umowy, chyba, że Strony w Umowie postanowią
inaczej.
23.7. Z aktualną wersją Warunków Podwykonawca może się zapoznać na stronie internetowej www.el-logic.pl