POLITYKA PRYWATNOŚCI

 §1

Definicje:

 1. administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych przez nas przetwarzanych jest Grzegorz Kulawik, działający pod firmą EL-LOGIC Grzegorz Kulawik, z miejscem wykonywania stałej działalności gospodarczej pod adresem: ul. Grabowa, nr 10, 32-310 Bydlin, REGON: 120741485, NIP: 5732570768, e-mail: aod@el-logic.pl;
 2. dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Polityka – niniejsza polityka prywatności;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (tj. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 5. Serwis – niniejsza strona www;
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych w Serwisie;
 7. Pliki cookies – dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe w urządzeniach końcowych Użytkownika, które umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i wyświetlenie strony zgodnie z preferencjami Użytkownika. Zazwyczaj zawierają one nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 §2

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe
w celu:

 1. dokonania czynności przed zawarciem umowy, za wyraźną zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą;
 2. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze;
 3. wykonania zawartej umowy;
 4. marketingu bezpośredniego;
 5. przeprowadzenia rekrutacji;
 6. realizacji stosunku pracy;
 7. realizacji praw i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym dla celów podatkowych oraz rachunkowych;
 8. automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowej lub urządzenia końcowego Użytkowników.

 §3

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą; zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych
  w celu dokonania czynności przed zawarciem umowy z osobą, której dane osobowe dotyczą;
 2. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba, której dane osobowe są przetwarzane, jest stroną;
 3. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym celów marketingu bezpośredniego.

 §4

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do odpowiednich podmiotów oferujących usługi w systemie Software as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych. Nadto, przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do właściwego podmiotu:
 2. świadczącego na rzecz administratora danych osobowych usługi związane z rachunkowością;
 3. w celu wykonania przez administratora danych osobowych umowy zawartej z osobą, której dane osobowe dotyczą;
 4. w celu obsługi teleinformatycznej;
 5. świadczącego doradztwo prawne.
 6. W zakresie korzystania z usług podmiotów oferujących usługi Software
  as a Service lub innych podobnych rozwiązań chmurowych może dojść do przekazania danych osobowych do państw trzecich. Wyżej wskazane podmioty zapewniają odpowiedni stopień ochrony, stosownie do treści art. 45 ust. 3 RODO.

 §5

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przechowywane przez administratora danych osobowych przez czas potrzebny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, w tym do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane.

 §6

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Przekazanie danych osobowych administratorowi danych osobowych jest warunkiem do zawarcia w przyszłości umowy z administratorem danych osobowych; nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy
  z administratorem danych osobowych.

 §7

PLIKI COOKIES

 1. Administrator danych osobowych próbuje przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie zapisać pliki cookies i local storage, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Są one wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu według preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji;
 1. Informujemy, że stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – są one umieszczone na czas korzystania z przeglądarki i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z Serwisu;
  2. stałe – nie podlegają kasowaniu po zamknięciu przeglądarki, pozostają w urządzeniu końcowym Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 2. Wykorzystywane pliki cookies mają na celu:
  1. konfigurację stron internetowych;
 1. Użytkownik ma możliwość wyłączenia domyślnego przechowywania plików cookies w każdym czasie za pomocą ustawień znajdujących się w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych.
 2. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach serwisu.
 3. Informacje o sposobach usunięcia cookies i local storage w znajdują się w dokumentacji pomocy technicznej używanej przeglądarki.