OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW EL-LOGIC Grzegorz Kulawik Sp. z o.o.

Rozdział 1 – Definicje
1.1. OWZ – oznacza niniejszy dokument Ogólnych Warunków Zakupu Towarów i Usług, który stanowi część
Zamówienia,
1.2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę,
1.3. Zamawiający – oznacza EL-LOGIC GRZEGORZ KULAWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Marcina Bylicy
2, 32-300 Olkusz, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000994577, NIP: 6372219063, REGON: 52341442600000,
1.4. Zamówienie – oznacza zamówienie El-Logic na Towar lub Usługę składane w formie pisemnej lub
dokumentowej jako dokument WDZ, wygenerowane z systemu magazynowego Zamawiającego,
1.5. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy El-Logic a Dostawcą, której przedmiotem jest dostawa Towaru
lub wykonanie Usługi,
1.6. Towar – dobra materialne, których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Umowy,
1.7. Usługa – usługi świadczone akcesoryjnie do sprzedaży i dostarczenia Towarów, w związku z koniecznością
ich montażu, zainstalowania, szkolenia z zakresu obsługi lub bieżącego serwisu lub przygotowania do używania
przez El-Logic,
1.8. Parametry Techniczne – oznacza dane techniczne, parametry techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie
wykonanych dostaw lub usług, które zostały określone w treści Zamówienia,
1.9. Wada – bez względu na zakres, oznacza w szczególności jakąkolwiek usterkę, wadę prawną lub fizyczną
przedmiotu Zamówienia, nieosiągnięcie Parametrów Technicznych, brak świadczenia lub nienależyte świadczenie
części lub całości przedmiotu Zamówienia przez Dostawcę, które zmniejsza użyteczność lub w części lub całości
uniemożliwia bądź w jakikolwiek sposób utrudnia używanie przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego,
1.10. Osoby trzecie lub Strona trzecia – oznacza podmioty nie będące Stronami Zamówienia,
1.11. Strony lub Strona – oznacza Zamawiającego lub Dostawcę,
1.12. Siła Wyższa – okoliczność uniemożliwiająca Stronie w chwili zawarcia Umowy wykonanie zobowiązań,
wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom lub wypadkom, których Strona nie mogła
przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza bezpośrednią lub pośrednią kontrolą Strony,
w tym m.in.: klęska żywiołowa, stan wyjątkowy, istotne awarie sieci wodociągowych i energetycznych, zawalenie,
powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona liczba
zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. SARS-CoV-2) lub inna naturalna fizyczna katastrofa,
działania wojskowe lub wojenne, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, żałoba narodowa, decyzja organów
śledczych, administracji samorządowej lub rządowej. Globalne problemy logistyczne oraz brak komponentów,
będące skutkiem wystąpienia Siły Wyższej nie stanowią podstawy do nieponoszenia odpowiedzialności przez
Dostawcę, o ile Dostawca w chwili zawarcia Umowy miał ich świadomość oraz nie uwzględnił prawidłowych
terminów dostaw przy składaniu oferty.

Rozdział 2 – Postanowienia ogólne
2.1. OWZ stanowią podstawowy dokument regulujący nabywanie przez El-Logic towarów i usług.
2.2. OWZ są wiążące oraz mają bezpośrednie zastosowanie do nabywania przez El-Logic Towarów i Usług.
2.3. O ile El-Logic nie wyrazi zgody na ogólne warunki Dostawcy lub inne warunki to takie warunki nie będą
znajdowały jakiegokolwiek zastosowania do nabywania przez El-Logic Towarów i Usług. Zgoda El-Logic na
przyjęcie ogólnych warunków Dostawcy lub innych warunków powinna być wyraźna oraz zostać wyrażona w
formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
2.4. W przypadku nabywania przez El-Logic Towarów lub Usług OWZ wraz z Zamówieniem i załącznikami
stanowią Umowę wiążącą Strony.
2.5. Zamówienie i OWZ są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Jeśli jednak pomiędzy Zamówieniem a
OWZ dojdzie do jakiejkolwiek sprzeczności to w tym zakresie Strony nadają pierwszeństwo Zamówieniu.
2.6. Strony postanawiają, że wraz ze złożeniem przez Dostawcę oferty dochodzi do akceptacji postanowień OWZ
i stają się one wiążące dla Stron.
2.7. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dostawy lub usługi, oraz jej warunkami, terminami i
innymi okolicznościami jej dotyczącymi, a także z OWZ i wszystko to uwzględnił przy składaniu oferty.
2.8. Dostawca oświadcza, że posiada niezbędny potencjał, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do zrealizowania
dostawy lub usługi na rzecz El-Logic.

Rozdział 3 – Zamówienia
3.1. Dostawca będzie realizował dostawę na podstawie Zamówienia, na warunkach wynikających z jego treści
oraz zgodnie z OWZ.
3.2. El-Logic prześle Dostawcy Zamówienie w odpowiedzi na jego ofertę, którą to ofertę Dostawca prześle El-Logic
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, z którym wcześniej El-Logic wystąpi do Dostawcy.
3.3. Zgodnie z decyzją El-Logic Zamówienie będzie składane w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem
nieważności jako dokument WZD wygenerowany z systemu magazynowego El-Logic.
3.4. Zamówienie będzie zawierało w szczególności:
a. dokładną nazwę Towaru lub Usługi;
b. szczegółową ilość dla każdej pozycji zamawianego Towaru lub Usługi;
c. szczegółową cenę netto zamawianego Towaru lub Usługi;
d. powołanie się na numer oferty Dostawcy;
e. adres, gdzie Towar lub Usługa mają być dostarczone;
f. dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za odbiór Towaru lub Usługi;
g. termin dostawy Towaru lub Usługi;
h. termin płatności za Towar lub Usługę;
i. odwołanie do OWZ jako dokumentu regulującego warunki Zamówienia
3.5. El-Logic prześle Zamówienie do Dostawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres poczty e-mail wskazany
w ofercie.
3.6. O ile Strony nie uregulują tego odmiennie to wraz z doręczeniem przez El-Logic Dostawcy Zamówienia
dochodzi do zawarcia wiążącej Strony Umowy.
3.7. W terminie 2 dni od dnia otrzymania Zamówienia Dostawca jest zobowiązany zweryfikować i potwierdzić, że
zrealizuje dostawę Towaru lub Usługę na warunkach umówionych. Potwierdzenie powinno nastąpić poprzez
przesłanie przez Dostawcę do El-Logic stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail. Brak w
wymaganym terminie potwierdzenia przez Dostawcę zrealizowania na rzecz El-Logic dostawy Towaru lub Usługi
jest równoznaczny z potwierdzeniem przyjęcia przez Dostawcę Zamówienia do realizacji na warunkach
określonych w Zamówieniu.
3.8. Przyjęcie Zamówienia do realizacji jest równoważne z zaakceptowaniem warunków gospodarki magazynowej
oraz przyjęcia i odbioru opakowań zwrotnych na koszt Dostawcy.
3.9. W przypadku, gdy okaże się że realizacja Umowy napotyka jakiekolwiek trudności, a w szczególności, gdy
zaistnieje ryzyko opóźnienia to Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie El-Logic w
formie pisemnej lub dokumentowej, podając oczekiwany czas opóźnienia oraz jego powód.
3.10. Informacja taka powinna zostać przekazana przez Dostawcę El-Logic nie później niż w terminie 2 dni od
dnia, gdy Dostawca powziął taką informację. Poinformowanie El-Logic nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności
za opóźnienie.

Rozdział 4 – Gwarancje
4.1. Dostawca gwarantuje, iż dostarczone Towary spełniają Parametry Techniczne oraz są zgodne z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami technicznymi.
4.2. Dostawca gwarantuje ponadto, iż dostarczone Towary są kompletne i wolne od jakichkolwiek Wad, które
mogłyby mieć wpływ na pomniejszenie wartości lub żywotności w odniesieniu do zwyczajowego lub umownego
korzystania. Integralną częścią Towaru jest prawidłowo wypełniony dokument gwarancyjny oraz dokument
potwierdzający zgodność Towaru z normami lub przepisami. Dostawca wraz z dokumentem gwarancyjnym
dostarczy do Zamawiającego wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne będące przedmiotem Zamówienia.
4.3. W świetle zobowiązań zapewnienia odpowiedniej jakości, Towar po jego przybyciu będzie poddany przez ElLogic kontroli tylko w odniesieniu do jego rodzaju i ilości oraz widocznych na zewnątrz uszkodzeń spowodowanych
przez transport. O wadach jakościowych Dostawca zostanie powiadomiony bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu
3 dni po ich wykryciu.

Rozdział 5 – Termin dostawy
5.1. Uzgodnione w Zamówieniu harmonogramy dostaw są wiążące i muszą być bezwzględnie dotrzymane.
5.2. W zakresie realizacji dostawy Towaru Dostawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem
z tytułu niewywiązania się ze swoich zobowiązań na czas.

Rozdział 6 – Cena, zaliczki
6.1. Ceny podane w zamówieniu są wiążące dla Stron i nie podlegają zmianom.
6.2. Ceny wskazane w Zamówieniu obejmują Towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt
Dostawcy, chyba że umówiono się inaczej.
6.3. W przypadku, kiedy ustalono wypłatę zaliczek, Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia faktury proformy
wystawionej na ustaloną zaliczkę.

Rozdział 7 – Faktury i warunki płatności
7.1. Faktury wystawione do danej dostawy będą wysyłane do Zamawiającego na adres e-mail: faktury@el-logic.pl
w formie elektronicznej lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres biura EL-LOGIC Grzegorz
Kulawik Sp. z o.o. ul. Bylicy 2, 32-300 OLKUSZ.
7.2. Otrzymana faktura zostanie zweryfikowana pod kątem poprawności z przesłanym do Dostawcy Zamówieniem.
Na fakturze musi być umieszczony nr zamówienia WZD/…/… Zamawiającego. Do faktury musi być dołączona
potwierdzona przez Zamawiającego kopia dokumentu dostawy WZ.
7.3. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury VAT ze specyfikacją i treścią Zamówienia,
płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane na fakturze i
w terminach uzgodnionych na etapie składania Zamówienia.
7.4. Termin płatności zostaje liczony od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego.
7.5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7.6. W przypadku gdy faktura nie zawiera wymaganych przepisami prawa lub uzgodnionych przez Strony
warunków zakupu, może zostać odesłana do Dostawcy. W takim przypadku uznaje się taką fakturę za
niedostarczoną, a co za tym idzie nie rozpoczyna się bieg terminu płatności.
7.7. Termin zapłaty błędnie wystawionych faktur VAT liczony jest od momentu doręczenia Zamawiającemu faktur
VAT lub poprawnie wystawionych not korygujących.
7.8. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważać będzie się m.in. fakturę, na której jako rachunek do zapłaty
wskazany zostanie rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym na stronie urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (tzw. „biała lista podatników VAT”). W
przypadku gdy rachunek wskazany na fakturze nie spełni warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty do czasu otrzymania od Dostawcy faktury VAT wystawionej
prawidłowo, na co niniejszym Dostawca wyraża zgodę. Dostawcy nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w
zapłacie.

Rozdział 8 – Odbiór dostawy
8.1. Towar powinien być sprawdzony przez El-Logic niezwłocznie po jego otrzymaniu, chyba że z uwagi na
przeznaczenie Towaru i konieczność jego przechowywania w opakowaniu odbiór zostanie przeprowadzony w
późniejszym terminie ustalonym w Zamówieniu. Z odbioru Towaru zostanie sporządzony protokół zdawczoodbiorczy lub dokument potwierdzający dostarczenie Towaru.
8.2. Dostawca jest odpowiedzialny za kompletność dostawy Towaru zgodnie z Zamówieniem.
8.3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu Wady Towaru w protokole zdawczo-odbiorczym lub
dokumencie potwierdzającym dostarczenie Towaru nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli
Wady te ujawniły się dopiero po przeprowadzeniu odbioru lub Dostawca nie poinformował o nich Zamawiającego,
pomimo że istnienie Wad było Dostawcy wiadome.

Rozdział 9 – Siła wyższa
9.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz za
jakiekolwiek szkody spowodowane wystąpieniem zdarzenia Siły Wyższej.
9.2. Wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej oraz jego wpływ na wykonanie Umowy i powstanie szkody musi być
wykazane przez Stronę powołującą się na Siłę Wyższą i potwierdzone przez drugą Stronę.
9.3. Czas trwania Siły Wyższej zostanie odpowiednio uwzględniony w harmonogramie dostawy,
9.4. W przypadku gdy okres trwania Siły Wyższej wynosi więcej niż 3 miesiące, obie Strony ustalą nowe warunki
współpracy.
9.5. W przypadku niewywiązywania się przez Dostawcę ze swoich zobowiązań na rzecz El-Logic z powodu
działania Siły Wyższej będzie on zobowiązany do:
a. niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia takiego
zdarzenia;
b. przedstawienia na powyższe wiarygodnych dowodów.
9.6. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym fakcie niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 2 dni. Niedopełnienie powyższego wymogu przez Dostawcę spowoduje utratę
przysługującego mu prawa do powoływania się na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

Rozdział 10 – Kary umowne i odstąpienie od Umowy
10.1. W przypadku opóźnienia w dostawie Towarów lub wykonaniu Usług z przyczyn innych niż Siła Wyższa,
zastosowanie będzie miał jeden z poniższych podpunktów:
10.1.1. Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości (ceny)
netto Towaru lub Usługi dostarczonego po ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli Strony nie
postanowią inaczej, całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę nie może przekroczyć kwoty
20% wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego z opóźnieniem lub wykonaniu z opóźnieniem Usługi.
10.2. W przypadku niewykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, jednak nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od chwili zaistnienia zdarzenia
skutkującego niewykonaniem Umowy oraz do zastosowania łącznie lub osobno poniższych środków prawnych:
10.2.1. naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości niedostarczonego Towaru lub niewykonanej Usługi,
10.2.2. obciążenia Dostawcy kosztami realizacji tzw. umowy zastępczej wykonywanej przez Osobę trzecią.
Umowa zastępcza będzie realizowana, o ile przedmiotem świadczenia będzie zakup określonych rzeczy
oznaczonych co do gatunku.
10.3. Zamawiający może naliczyć Dostawcy i żądać zapłaty przez niego kar umownych w przypadku opóźnienia
w usunięciu przez Dostawcę Wad stwierdzonych przy odbiorze Towaru lub w okresie trwania gwarancji – w
wysokości 0,5% wartości (ceny) netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
Wad. Całkowita wysokość kar umownych za opóźnienia w usunięciu przez Dostawcę Wad stwierdzonych przy
odbiorze Towaru nie może przekroczyć 20% wartości (ceny) netto Towaru.
10.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy Dostawcy ze skutkiem
natychmiastowym w szczególności w przypadkach:
10.4.1. rażącego nienależytego wykonania przez Dostawcę zobowiązań umownych, gdy mimo otrzymania
wezwania do należytego wykonania umowy wraz z wyznaczeniem co najmniej 3-dniowego terminu na usunięcie
uchybień, Dostawca nadal realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty,
10.4.2. ogłoszenia upadłości bądź otwarcia restrukturyzacji przez Dostawcę
10.4.3. opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy przekraczających 5 dni,
10.5. Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
10.6. W przypadku gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu w wyniku naruszenia Umowy przez Dostawcę jest
wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych za to naruszenie, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.
10.7. W przypadku nałożenia przez Zamawiającego zastrzeżonych kar umownych, Dostawca będzie zobowiązany
do ich zapłaty przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej
(obciążeniowej).

Rozdział 11 – Postanowienia antykorupcyjne
11.1. Dostawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swoich przedstawicieli w związku
z otrzymywaniem kwot pieniężnych od El-Logic.
11.2. Dostawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie dokona żadnej darowizny lub zapłaty prowizji pracownikowi,
pośrednikowi, podwładnemu lub przedstawicielowi El-Logic w związku z Zamówieniem lub wszelką inną umową z
El-Logic.

Rozdział 12 – Poufność
12.1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych OWZ, jak również informacje pozyskane przez
Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne,
handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nie udostępniane publicznie, będą uważane przez Strony za
informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których
obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany
handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych
technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od
Dostawcy.
12.3. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji
Zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru.
12.4. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia i może
zostać uchylone tylko za pisemną lub dokumentową, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.

Rozdział 13 – Postanowienia końcowe
13.1. W sprawach nienormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności
polskiego Kodeksu Cywilnego, a także Ogólne Warunki Umów, opublikowane na stronie El Logic..
13.2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też
obciążenia praw wynikających z realizacji Zamówienia.
13.3. Wszelkie spory wynikające z Umowy związane w szczególności z jej zawarciem, naruszeniem,
wygaśnięciem, rozwiązaniem i unieważnieniem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
13.4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do OWZ wymagają zachowania formy pisemnej lub dokumentowej pod
rygorem nieważności.
13.5. OWZ są umieszczone na stronie internetowej El-Logic i nie zwalniają Dostawcy od ich przestrzegania.